Főoldal
 Hírek, aktualitások
 Események
 Énekek-imádságok
 Prédikációk
 Apró történetek a léleknek
 Versek, gondolatok

Szentmise-, hittan-, programrend
 Miserend

Hittancsoportok
 Gyermek oldal
 Betlehemi csoport
 Názáreti csoport
 Buczkó Kuckó
 Elsőáldozásra készülők
 Bérmálkozásra készülők
 Ifjúsági oldal
 Cursillos csoport oldala

Kiemelt programjaink
 Jubileumi év
 Keresztényként éld a szerelmet
 Felkészülés a HIT évére

Terveink
 Zarándokszállás projekt

Ajánlataink
 Ajánló (Film-Tv-Könyv)

Információk
 Elérhetőségeink
 Képviselőtestület
 Kérdezz-felelünk

Gyüjteményeink
 Képtár
 Linktár
 Nyomtatványok

Egy kis mosoly :-)
 Humor

Cursillo
 Cursillo hírek

Megemlékezések
 Emlékezzünk

Vendégkönyv
 Vendégkönyv

______________________

Nyír-szőlőszemek Egyesület
 Nyír-szőlőszemek Egyesület
 Eseményeink

Buczkó Atanáz Közösségi és Zarándokház
 Atanáz-ház
 
 KERESZTUTAK

Énekek-imádságok

Ferenc pápa imája az irgalmasság rendkívüli szentévére

Urunk, Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket, hogy irgalmasok legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az Őt látja. Ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.

Szeretettel teli tekinteted megszabadította Zakeust és Mátét a pénz rabságából; a házasságtörő asszonyt és Magdolnát attól, hogy boldogságukat csupán egy teremtményben keressék; sírásra fakasztotta Pétert a tagadása után, és biztosította a mennyországot a bűnbánó latornak. Add, hogy valamennyien személyesen hozzánk szólónak halljuk szavaidat, melyeket a szamáriai asszonynak mondtál: „Ha ismernéd Isten ajándékát!”

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátás és az irgalmasság által mutatja meg. Add, hogy az Egyház a világban a Te látható arcod legyen, feltámadt és megdicsőült Uráé.

Te azt akartad, hogy papjaid is gyöngeséggel legyenek felruházva, hogy igaz együttérzéssel viseltessenek azok iránt, akik tudatlanságban és tévedésben vannak. Add, hogy bárki hozzájuk járul, úgy érezze, hogy Isten várja, szereti őt és megbocsát neki.

Küldd el Lelkedet, és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által, hogy az irgalmasság szentéve legyen az Úr kegyelmi esztendeje, és Egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat.

Szűz Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tőled, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben mindörökkön örökké.

Ámen.

Az irgalmasság szentévének logójáról:

A jubileumi szentév új logóját, P. Marko Rupnik szlovén jezsuita mozaikművész alkotta. A logo szemléletes egységbe foglalja a szentév alapgondolatát: „Irgalmasok, mint az Atya”. A Lukács evangélium hatodik fejezetében Jézus az ellenségszeretet témája kapcsán szólítja fel követőit: „Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36). A logo, az irgalmasság egyfajta teológiai összegzéseként, a Fiút mutatja, aki vállára veszi az eltévedt embert, felhasználva az ősegyház egyik nagyon kedvelt Jó Pásztor ábrázolását: Krisztus szeretete teljességre viszi a megtestesülés titkát a megváltással.

A logo kiemeli, hogy a Jó Pásztor az ember testét érinti meg mélységben, és szeretettel teszi ezt, hogy megváltoztassa az életét. Azonnal szembetűnik egy érdekes mozzanat: a Jó Pásztor végtelen irgalmassággal magára veszi az emberiséget és összesimuló arcuk egyik szeme összekapcsolódik, ezzel a „közös szemmel” együtt látnak: Krisztus Ádám szemével lát, az pedig Krisztus szemével. Így minden ember felfedezheti Krisztusban, az új Ádámban a saját emberségét és a jövőt, mely reá vár, Krisztus tekintetében szemlélve az Atya szeretetét.

Az egész jelenet egy mandula bensőjében helyezkedik el, mely mandula formájú fénykoszorú otthonos az ókeresztény és a középkori ikonográfiában, és Krisztus kettős, isteni és emberi természetére utal. A három ovális koncentrikus kék színű kör, fokozatosan világosodik belülről kifelé indulva, Krisztus mozgására utal, aki kiviszi az embert a bűn és a halál éjszakájából. Másfelől pedig a sötétebb színek mélysége a mindent megbocsátói atyai szeretet végső kifürkészhetetlenségére utal. Krisztus kezein és lábain a sebhelyek az értünk szeretetből vállalt szenvedése nyomai. Ez a Krisztus erős, képes megtartani a vállán az elesett emberiséget, nyugodtan rábízhatjuk magunkat. Lépteit az Útra helyezi, mert Ő és egyedül Ő ismeri a hazafelé, az irgalmas atyai Ház felé vezető utat.

A függőleges helyzetű mandula motívum bal oldalán fut a szentírási idézet: Irgalmasok, mint az Atya. Az alapforma a latin szöveg: Misericordes sicut Pater, de a világnyelvekre lefordítva is megjelenik az irgalmasság rendkívüli szentévének a logója.

(Forrás:http://hu.radiovaticana.va/news/2015/05/05/bemutatt%C3%A1k_az_irgalmass%C3%A1g_rendk%C3%ADv%C3%BCli_szent%C3%A9v%C3%A9nek_a_log%C3%B3j%C3%A1t/1141815)

Keresztúti énekek:

MISSZIÓS KERESZTÚTI ÉNEKEK

NYÍRSZŐLŐS

Szívünk, lelkünk most kitárjuk,

Utad, Jézus, veled járjuk.

Kérünk, mélyen belevéssed

Szíveinkbe szenvedésed.

Bevezető

Buzgó szívvel ünnepeljük

Üdvözítőnk kínjait,

Szívtörődve elkisérjük

Golgotára lépteit.

Ó kegyelmek főkegyelme,

Mely miránk, nagy bűnösökre,

Vére által árad itt.

Ó nagy Isten, mind az ég,

Föld megdicsőít tégedet,

S minden, ami él azokban,

Áldja nagy Fölségedet.

De Fiadnak áldozatja

Legfőképpen megmutatja

Végtelen kegyelmedet.

Csend!

Áll a gyilkos, nagy ítélet,

Rajtunk immár igaz véred.

Valahányszor szavam vétett,

Pilátusod lettem néked.

1.állomás

F: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

H: mert szent kereszted által megváltottad a világot.

ELMÉLKEDÉS

F: Könyörülj rajtunk, Uram!

H: Könyörülj rajtunk!

Keresztények sírjatok,

Mélyen szomorkodjatok.

Keseregjen minden szív,

Aki Jézusához hív.

Nincsen abban irgalom,

Hozzád buzgó fájdalom,

Aki téged meg nem szán,

Ó Jézus, a keresztfán.

Szent testednek sebeit,

Vérrel folyó kékeit

Aki látja és nem sír,

Élő hittel az nem bír.

A kősziklák repednek,

Nap és hold sötétednek,

Minden élő megindul,

Csak a bűnös nem búsul.

Szállj szívedbe, sirasd meg

Vétkeidet s fontold meg,

Hogy az Isten Fia volt,

Aki érted így megholt.

Csend!

Itt van már a kereszt fája,

Hurcolnod kell Golgotára.

Uram, én meg puhán, restül

Vonakodom a kereszttül.

2.állomás

F: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

H: mert szent kereszted által megváltottad a világot.

ELMÉLKEDÉS

F: Könyörülj rajtunk, Uram!

H: Könyörülj rajtunk!

Bűnbánóknak menedéke!

Trónusodhoz eljövünk,

Ah! mert máshol nincs üdv s béke,

Jézus, irgalmazz nekünk.

Szenvedésed drága árán

Váltottad meg életünk,

Ó! ne hagyj el minket árván,

Jézus, kegyelmezz nekünk.

Hisszük, Uram, mindazt, amit

Üdvünk végett hinni kell,

Amit a Szentegyház tanít,

Ebben élünk s halunk el.

Csend!

Botlik, roskad szegény tested,

Nem bírja a nagy keresztet.

Földre sujtód, jaj! én voltam,

Ki oly sokszor elbotoltam.

3.állomás

F: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

H: mert szent kereszted által megváltottad a világot.

ELMÉLKEDÉS

F: Könyörülj rajtunk, Uram!

H: Könyörülj rajtunk!

Áll a gyötrött Isten-anyja,

Kín az arcát könnybe vonja.

Úgy siratja szent Fiát,

Úgy siratja szent Fiát.

Gyász a lelkét meggyötörte,

Kín és bánat összetörte,

Tőrnek éle járta át,

Tőrnek éle járta át.

Ó mi nagy volt ama drága

Szűzanya szomorúsága

Egyszülött szent magzatán,

Egyszülött szent magzatán.

Mennyit sírt és hogy kesergett,

Látván azt a nagy keservet,

Azt a nagy kínt szent Fián,

Azt a nagy kínt szent Fián.

Ki ne sírna, melyik ember,

Hogyha ennyi gyötrelemben

Látja lankadozni őt,

Látja lankadozni őt?

Ki ne sírna Máriával,

Hogyha látja szent Fiával

Szenvedni a szent Szülőt,

Szenvedni a szent Szülőt?

Népét hogy megmossa szennytől,

Látta tenger gyötrelemtől

Roskadozni Jézusát,

Roskadozni Jézusát.

Látta édes egy-szülöttét,

Halálos nagy elepedtét,

Látta, hogy halálra vált,

Látta, hogy halálra vált.

Csend!

Ó jaj, látod jönni szemben

Édesanyád, gyötrelemben.

Ó csak én is véle járnék

Krisztus után, mint az árnyék.

4.állomás

F: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

H: mert szent kereszted által megváltottad a világot.

ELMÉLKEDÉS

F: Könyörülj rajtunk, Uram!

H: Könyörülj rajtunk!

|:Köszönöm Jézus, köszönöm Jézus Köszönöm Uram, hogy szeretsz engem.:|

|:A Golgotára ment, és meghalt értem. Köszönöm Uram, hogy szeretsz engem.:|

|:A harmadik napon, Ő feltámadott, Köszönöm Uram, hogy szeretsz engem.:|

Csend!

Vinni terhed, segítségül,

Itt van Simon Kirenébül.

Bárcsak én is, bűnös lélek,

Keresztemmel követnélek!

5.állomás

F: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

H: mert szent kereszted által megváltottad a világot.

ELMÉLKEDÉS

F: Könyörülj rajtunk, Uram!

H: Könyörülj rajtunk!

Hogyha hozzád járulunk,

Szemünk könnybe lábad,

S úgy csókoljuk, ó Urunk,

Drága keresztfádat,

Amelyen kegyetlen kínozták szent tested, Amelyet szent kebled drága vére festett.

Krisztusnak szent keresztje

Győzedelmi zászlónk,

Amellyel megszerezte Üdvünket Megváltónk.

Hitünknek, üdvünknek drága szent jelvénye, Szent kereszt, te jelezd: mily nagy hitünk fénye.

Hisszük: égi székéből

Az Isten leszálla

És egy szűznek méhéből

Testet vett magára.

Keresztre szegezve kigúnyolni merték, Sebezték szent testét s szívét

Ezt a sok kínt érettünk

Kellett elszenvedned,

Hogy nekünk, kik vétettünk, Megnyissad a mennyet.

Hálánkat irántad csak azzal tudatjuk, Hogy e szent kenyeret és bort bemutatjuk.

Amikor szent lelkedet,

Megváltónk, kiadtad,

A világ megreszketett, Megrendült alattad.

Föld és ég hirdették, hogy Te vagy, szent Isten, Akit áld és imád a világon minden.

Csend!

Jámbor asszony siet hozzád,

Kendőjével törli orcád.

Vajjon hát én, kőszívemmel,

Mennyi könnyet törültem fel?

6.állomás

F: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

H: mert szent kereszted által megváltottad a világot.

ELMÉLKEDÉS

F: Könyörülj rajtunk, Uram!

H: Könyörülj rajtunk!

A keresztfához megyek,

Mert máshol nem lelhetek

Nyugodalmat lelkemnek.

ott talállak, ó szűz Anya,

Fájdalom közt bágyadozva,

Tőr veré át lelkedet.

Mely gyötrelem volt neked

Isteni szülöttedet

Látni szegény jászolban.

S midőn annyi ellenségek

Romlására esküvének:

Tőr veré át lelkedet.

De midőn ezek felett

Láttad, mennyit szenvedett,

Szenvedett az ártatlan;

Láttad őt a Kálvárián,

Két lator közt a keresztfán:

Kínodat ki mérje meg!

A nap elsötétedett,

Ennyi kínt nem nézhetett!

Borzadván rengett a föld.

Sírt, kesergett, gyászolt minden

Az egész nagy természetben;

De gyötrelmed nagyobb volt.

Ezt, ó fájdalmas Anya!

Mind értem tűrted vala,

Értem háládatlanért!

Ki Fiadat megvetettem,

És keresztre feszítettem,

Ó én kárhozat fia!

Csend!

Földre roskadsz másodízben,

Értem tűrő kegyes Isten.

Hát én hányszor tántorultam!

Bűneimbe visszahulltam!

7.állomás

F: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

H: mert szent kereszted által megváltottad a világot.

ELMÉLKEDÉS

F: Könyörülj rajtunk, Uram!

H: Könyörülj rajtunk!

Ó Jézus, Jézus, ó lankadt Jézus,

Istennek vérző Fia!

Tűrés példája, szentség formája,

Ó lelkünk drága díja!

Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,

Mennyeknek édessége!

Hogy meghervadtál, jaj megfonnyadtál,

Ó lelkek üdvössége!

Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,

Ó hívek ékessége!

Ártatlan tűrtél s minket megnyertél,

Ó szívünk édessége!

Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,

Mit tettél a világért!

Véredet ontod, testedet rontod

Ádámnak rossz magváért.

Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,

Szent tested én kötöztem.

Rút életemmel, rút beszédemmel

Melledet általdöftem.

Csend!

Sírva jöttök ki elébe,

Jeruzsálem asszonynépe.

Jaj, rám is szól, ami rátok:

,,Magatokat sirassátok!''

8.állomás

F: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

H: mert szent kereszted által megváltottad a világot.

ELMÉLKEDÉS

F: Könyörülj rajtunk, Uram!

H: Könyörülj rajtunk!

Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,

Szent tested ó én vertem,

Szeretvén vétket, rút részegséget,

Eceted én kevertem.

Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,

Szent véred én ontottam,

Szent fejed szúrtam, kezeid fúrtam,

Életed én rontottam.

Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,

Szenvedek véled méltán.

Kínodat szánom, vétkemet bánom,

Kereszted mellett sírván.

Csend!

A keresztnek szörnyű terhe

Harmadszor is földre ver le.

Ested adjon szent kegyelmet,

Hogy a bűnből talpra keljek.

9.állomás

F: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

H: mert szent kereszted által megváltottad a világot.

ELMÉLKEDÉS

F: Könyörülj rajtunk, Uram!

H: Könyörülj rajtunk!

|:Várj és ne félj, az Úr jön már.

Várj és ne félj: hű szívvel várj!:|

Csend!

Megcsúfoltak ruha nélkül,

Borzad szájad vad epétül.

Tisztes mérték, szent szemérem,

Mindig, mindig maradj vélem!

10.állomás

F: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

H: mert szent kereszted által megváltottad a világot.

ELMÉLKEDÉS

F: Könyörülj rajtunk, Uram!

H: Könyörülj rajtunk!

Jézus, világ Megváltója,

Üdvözlégy, élet adója,

Megfeszített Isten fia,

Szent kereszted szívem hívja.

Jézus, add, hogy hozzád térjek,

Veled haljak, veled éljek.

Által szegve kezed, lábad,

Átvert tested roskad, bágyad,

Mezítelen tépett melled!

Ó siratlak, ó ölellek!

Jézus, add, hogy hozzád térjek,

Veled haljak, veled éljek.

Virágoknak szép virága,

Honnét orcád sárgasága?

Hegyes tövis koronázott,

Édes orcád vérrel ázott.

Jézus, add, hogy hozzád térjek,

Veled haljak, veled éljek.

Asszú földet harmatozván,

Vérzel, vérzel a keresztfán.

Úgy piroslik tested róla,

Mint a most nyílt piros rózsa.

Jézus, add, hogy hozzád térjek,

Veled haljak, veled éljek.

Szent karjaid széjjeltárod,

Tán az embereket várod,

Kiken vérrel könyörültél,

Betegekért betegültél.

Jézus, add, hogy hozzád térjek,

Veled haljak, veled éljek.

Ím én magam hozzád vettem,

Magunk vagyunk, Uram, ketten Szent fejedet hozzám hajtsad, Szóljon hozzám kékült ajkad. Jézus, add, hogy hozzád térjek,Veled haljak, veled éljek.

Fektess el e véres ágyon,

Most szenvedni véled vágyom Ha megmosdom e szent vérben, Fehérré lesz minden vétkem. Jézus, add, hogy hozzád térjek Veled haljak, veled éljek.

Jézusom, ha jön a végnap,

Ismerj engem magadénak,

Homlokomon piros véred:

Tied vagyok, úgy ítélj meg!

Jézus, add, hogy hozzád térjek,

Veled haljak, veled éljek.

Csend!

Édes Jézus drága testét

Véres fára fölszegezték.

Mi egyetlen boldogságunk,

Szent keresztfa, sírva áldunk.

11.állomás

F: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

H: mert szent kereszted által megváltottad a világot.

ELMÉLKEDÉS

F: Könyörülj rajtunk, Uram!

H: Könyörülj rajtunk!

Magára vette szennyes ruhámat,

így békíté meg Istent, Atyámat.

Így békíté meg, így békíté meg

Istent, Atyámat

Kín, mi őt érte, nekem volt szánva.

De Ő felvitte a Golgotára.

De Ő felvitte, de Ő felvitte a Golgotára.

Szerelmes szíve szakadt meg értem,

Hogy eltörölje mind, mind a vétkem.

Hogy eltörölje, hogy eltörölje Mind, mind a vétkem.

Jézus, te drága, mit adjak néked?

Összetört szívem hozom elébed.

Összetört szívem, összetört szívem hozom elébed!

Csend!

Megváltásunk már betelve:

Jézus lelkét kilehelte.

Újra élek kegyelméből!

Ki szakaszt el szerelmétől.

12.állomás

F: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

H: mert szent kereszted által megváltottad a világot.

ELMÉLKEDÉS

F: Könyörülj rajtunk, Uram!

H: Könyörülj rajtunk!

Gyászba borult Isten csillagvára,

Függönyt vontak mennynek ablakára,

Meghalt, meghalt az ártatlan bárány,

Vértől ázott szent kereszt oltárán.

Temetésre lejön a mennyország,

Könnytől áznak az angyali orcák.

Sír, zokog a fiavesztett gerle,

Égig ér a Szűzanya keserve.

Élet Ura, meghaltál lelkünkre,

A Sátánnak országa most dől le.

Szűz Anyádnak fájdalmát tekintsed,

Add meg nekünk a mennyei kincset.

Csend!

Keresztfádról már levesznek,

Szent Szűz szívén pihen tested.

Bár pihennél mindig nálam,

Tiszta szívem templomában.

13.állomás

F: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

H: mert szent kereszted által megváltottad a világot.

ELMÉLKEDÉS

F: Könyörülj rajtunk, Uram!

H: Könyörülj rajtunk!

Királyi zászló jár elől,

Keresztfa titka tündököl,

Melyen az élet halni szállt

S megtörte holta a halált.

Kegyetlen lándzsa verte át

Gonosz vasával oldalát.

S mely szennyet, vétket eltörölt:

Belőle víz és vér ömölt.

Az ősi jóslat itt betelt,

Mit a hű Dávid énekelt:

,,Az Úr, halljátok nemzetek!

Kereszten trónol köztetek.''

Rajtad tündöklik, drága fa,

Királyi vérnek bíbora.

Ó választott jeles faág,

Ki szent testét karoltad át!

Világ bűnének zálogát,

Ó boldog ág, te hordozád,

Az ellenség gonosz fejét

Megváltónk rajtad zúzta szét.

Csend!

Már a szent test sírba téve

Újon metszett szirt ölébe,

Onnan kél fel harmadnapra,

Halált, pokolt letiporja.

14.állomás

F: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,

H: mert szent kereszted által megváltottad a világot.

ELMÉLKEDÉS

F: Könyörülj rajtunk, Uram!

H: Könyörülj rajtunk!

Ő az Úr! Ő az Úr!

Meghalt értem a kereszten,

Ő az Úr!

Minden térd meghajoljon

minden nyelv csak Róla szóljon,

mert Jézus, Ő az Úr!

Ő az Úr! Ő az Úr!

Feltámadott a halálból,

Ő az Úr!

Minden térd meghajoljon,

minden nyelv csak Róla szóljon,

mert Jézus, Ő az Úr!

Csend!

Uram, hiszek és remélek,

Én szerelmem, néked élek.

Szánom-bánom minden vétkem,

Légy az enyém egykor égben.

Befejezés

|: Ne félj, mert megváltottalak,

Neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy.:|

Viruló réteken át Hűs forrás felé vezetlek, Pásztorod vagyok, Elveszni senkit sem hagyok Karom feléd tárom, kiárad áldásom; Nem rejtőzöm el, Szívem a szívednek felel, Amikor úgy érzed, nyomaszt az élet.

Ne félj…

Nem taszítalak el, amikor vétkezel, Irgalmat lelsz a szívemben, Örök feléd a hűségem, Amerre jársz védlek; nyomodba lépek. Nem rejtőzöm el, szeretetlángom átölel, Ne félj ha éjben jársz, hidd, hogy a fény vár rád!

Ne félj…

Ima a családokért:


Isten, kitől a mennyben és a földön
minden származik.
Atyánk, aki a Szeretet és az Élet vagy,
add meg, hogy a Földön minden család
- Fiad Jézus Krisztus által,
ki asszonytól született,
és a Szent Lélek által -
legyen az Isteni kegyelem forrása,
az élet és szeretet igazi szentélye
a nemzedékek számára,
melyek egymásra következnek.

Add meg, hogy kegyelmed vezérelje
a házastársak gondolatait
és cselekedeteit
családjuk és a világ minden családjának
javára.

Add, hogy a fiatal nemzedékek
erős támaszt találjanak a családban
emberségük érdekében,
hogy igazságban és szeretetben
növekedjenek.
Add, hogy a szeretet
megerősitve a házasság szentsége által,
erősebbnek mutatkozzék,
mint bármely gyöngeség és minden válság,
mely családjainkat néha sújtja.

Végül kérünk, add meg,
a názáreti Szent Család közbenjárása által,
hogy az Egyház a föld
összes nemzete között
sikerrel hajthassa végre küldetését
a családban és a családokon keresztül,
a mi Urunk, Jézus Krisztus által,
aki az út, az igazság és az élet,
mindörökkön örökké.
Amen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seregély István érsek atya keresztútja:

Előkészület

ÉnekSzívünk, lelkünk most kitárjuk,

utad Jézus, veled járjuk.

Kérjük, mélyen belevéssed

szíveinkbe szenvedésed.

A keresztút a legmegpróbálóbb emberi tevékenységben mutatja meg Krisztust a passióban.

Nézhetsz a keresztet hordozóra mint kíváncsi, úgy mint közömbös, úgy is mint aki borzad a látványtól.

De nézheted megrendült lélekkel, hiszen érted is szenved.

Nézheted példát kereső lélekkel: mert embernek lenni, nagynak lenni a szenvedésben is úgy kell, ahogyan Krisztus tette.

ÉnekÁll a gyíkos, nagy ítélet,

rajtunk immár igaz véred.

Valahányszor szavam vétett,

Pilátusod lettem néked.

I. állomás

Pilátus halálra ítéli Jézust

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

A halálos ítélet állomása

Jézus mindenben hasonló lett hozzánk a bűnt kivéve. Megváltásunkra helyettünk vállalta ártatlanul, igazságtalanul, ellenállás nélkül a bűn bűnhődését, a halált.

Végeredményben születésünktől fogva mindnyájan halálra vagyunk ítélve.Az ártatlan gyermek is. – Krisztus útja eligazít minden, halál felé vezetőemberi életutat. Akár tetszik, akár nem, végig kell mennünk elmúló életünk útján.

Érdemes megismerni és megtanulni Krisztustól, hogyan éljünk emberhez méltóan és keresztény módon éveink során, hogy üdvösségre jussunk.

Így lesz a keresztút a bölcs élet útja, mely a feltámadás dicsőségébe vezet.

P.Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! Könyörülj rajtunk!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekItt van már a kereszt fája,

hurcolnod kell Golgotára.

Uram, én meg puhán, restül

vonakodom a kereszttül.

II. állomás

Jézus vállára veszi a keresztet

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

A kereszt állomása

Minden emberi bölcsesség baj nélküli életet keres és ígér. Ilyen élet nem létezik a véges, az eredeti és személyes bűn sújtotta világban. A hatás-ellenhatás törvénye szerint a bűn és a bűnhődés elválaszthatatlan, az egész emberiség egyéni és közös terhe.

Jézus elfogadta az emberiség terhét és keresztjével megváltásunk eszközévé tette. Önmagában nem minden fájdalom kereszt, de minden fájdalom üdvösségszerző keresztté lesz, ha Jézus lelkületével fogadjuk. Lehet kerülni a szenvedést, ez természetes emberi törekvés. Krisztus sem kereste a szenvedést, sőt mások terhén enyhített. Lehet szabadulásért imádkozni, mert Krisztus is imádkozott ezért az Olajfák hegyén. – Eljön azonban a kikerülhetetlen kereszt órája, Isten üdvöztő akaratát kell meglátni benne. Nem lesz könnyebb, de értelmet kap.

Senki nem kap nagyobb keresztet, mint amit vinni tud. A kereszt mindig nehéz, ami nem nehéz, az nem kereszt. A kereszt nélkül nem vagyunk hiteles követői Krisztusnak.

P.Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! Könyörülj rajtunk!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekBotlik, roskad szegény tested,

nem bírja a nagy keresztet.

Földre sújtód, jaj! én voltam,

ki oly sokszor elbotoltam.

III. állomás

Jézus először esik el a kereszttel

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Az újrakezdés első állomása

Jézus háromszor esett el a kereszt terhe alatt. Mindig felkelt. A keresztút fontos üzenete, hogy az ember bűne, elesése is része az emberi életútnak. Krisztus három elesése arra tanít, hogy nincs más orvoslás az ember bukásaira, mint hogy fel kell kelnie az elesettségből. A bűnt meg nem történtté tenni nem lehet. A bűn egyetlen orvoslása a bűnbánat. A végtelen és örök Isten Fia megfizetett érte, hogy minden ember fel tudjon kelni.

Nem az veszít csatát, aki elesik, hanem aki nem kel fel. Krisztus három elesésével és újra útnak indulásával figyelmeztet az abbahagyhatatlan újrakezdésre.

Szerencsétlen az lesz, aki nem veszi észre, hogy elesett, vagy jól érzi magát bukásában, vagy nem tudja, hogy fel lehet kelni.

P.Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! Könyörülj rajtunk!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekÓ jaj, látod jönni szemben

édesanyád, gyötrelemben.

Ó csak én is véle járnék

Krisztus után, mint az árnyék.

IV. állomás

Jézus szent Anyjával találkozik

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Szűz Mária első állomása

Számon tartjuk Istennek Mária iránti egyedülálló szeretetét. Kitüntette őt. Ő lett az Isten Anyja. Övé lett egyszerre a nők két, együtt nem birtokolható kiválósága, a szüzesség és az anyaság. Neki adta az Úr a Szeplőtelen Fogantatás kiváltságát, felvette őt testével-lelkével Fiának húsvéti dicsőségébe. Nem kímélhette volna meg a Kálvária gyalázatától és kínjától?

Nem kímélte meg. – ez csak azzal magyarázható, hogy a „Kálvária” is kitüntetés. Nem teljes a krisztusi élet keresztút nélkül. Ki kell egészítenünk testünkben, ami még hiányzik Krisztus keresztjéből, hogy hasonlók legyünk Krisztushoz, az ő dicsőségében is.

P.Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! Könyörülj rajtunk!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekVinni terhed, segítségül,

itt van Simon Kirenébôl.

Bár csak én is, bűnös lélek,

keresztemmel követnélek!

V. állomás

Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

A papok állomása

Kellenek férfiak, akik segítik vinni a Krisztus keresztjét. Bárhonnan jönnek ők, az emberek mindenkor akarják, követelik, hogy közülük néhányan láthatóan vállalják a krisztusi utat. Nem nagyon mennek önként, kényszeríteni fogják őket. Akik elfogadják ezt a küldetést, Jézus Krisztus közelében jobban megszerethetik őt, és hasonlóbbak lesznek hozzá.

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába” (Mt. 9,37 – 37). Egy közösség földi és örök életrevalóságának hiánya, ha nem tud papot nevelni az üdvösség szolgálatára.

Olyan a pap, mint a népe, de vannak hősök köztük, mint a hívő népben is.

P.Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! Könyörülj rajtunk!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekJámbor asszony siet hozzád,

kendőjével törli orcád.

Vajjon hát én, kőszívemmel.

mennyi könnyet töröltem fel?

VI. állomás

Veronika kendőt nyújt Jézusnak

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

A nők állomása

Amikor Veronika letörölte a szenvedő Jézus arcát, az Úr könnyel, vérrel, verejtékkel festett képét kapta ajándékul.

Úgy látszik, a nők irgalmas szeretete nélkül elviselhetetlen lenne a világ. Bátorságuk és részvétük van az ember testi és lelki fájdalmának enyhítésére és találékonyak segíteni a bajban, vészben. Sietnek – veszélytvállalva és ellenszolgáltatást nem várva – megmenteni a szenvedő világot a könyörtelenségtől.

Mindezért lelkükben kialakul a Megváltó képmása. A bajban segíteni tudó ember könnyebben lesz hasonló Jézus Krisztushoz. Jaj a társadalomnak, amely nem töröl gyermekkönnyet, jaj, ha nem gondoz beteget.A más gyermekét nevelő és a más betegét ápoló nővér fátyla is krisztus képét hordozza a keresztény világban.

P.Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! Könyörülj rajtunk!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekFöldre roskadsz másodízben,

értem tűrő kegyes Isten.

Hát én hányszor tántorultam!

bűneimbe visszahúltam!

VII. állomás

Jézus másodszor esik el a kereszttel

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

A hűség állomása

Isten Igéje útfélre esett, kövek közé, tövises talajra, míg végre sírjában jó földbe hullt, és megteremtette a világ üdvösségét. Nem elég egyszer figyelmeztetni a jóra, állandóan mondani kell. Nem elég egyszer bűnbánatot tartani, mindig bűnbánóan kell élni. Nem elég egyszer megbocsátani, mindig meg kell bocsátani. Nem elég egyszer jót tenni, mindig jót kell tenni.

A visszaeső bűnös állomása. Itt sem lehet mást tenni, mint fel kell kelni. Az újrakezdés, a bűnbánatban való állhatatosság, az üdvösségre való kiválasztottság jele. „Légy hű mindhalálig, s neked adom az élet koronáját” (Jel 2,10).

P.Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! Könyörülj rajtunk!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekSírva jöttök ki elébe,

Jeruzsálem asszonynépe.

Jaj, rám is szól, ami rátok:

,,Magatokat sirassátok!''

VIII. állomás

Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Az igaz bánat állomása

Jézus szavai igazságot hirdetnek. Nem azt kell siratni, aki keresztet hordoz, hanem azt, aki másokra keresztet rak. Vétkesek, akik a magát a legkisebb emberrel is azonosító Krisztusra keresztet raknak. Ebből következik, hogy mindenkinek joga van megvetni Jézus Krisztus egy hóhérát: saját magát.

Nem a világ bajai felett kell keseregni, hanem a bajok okát kell orvosolni. Ez igaz sajnálata a magunk múltjának, és erős elhatározás a jövő szándékait tekintve.

Krisztus szava felszólít az engesztelésre, hogy mások bűneiért nyújtsunk elégtételt. Ez volt és marad a család és társadalom megmentésének útja.

P.Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! Könyörülj rajtunk!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekA keresztnek szörnyű terhe

harmadszor is földre ver le.

Ested adjon szent kegyelmet,

hogy a bűnből talpra keljek.

IX. állomás

Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

A bosszú állomása

A sátán Jézus nyilvános működése kezdetén felkínálta, hogy tegye a köveket kenyérré. Nem tette. Vesse le magát a templom ormáról, hiszen kőbe nem ütheti a lábát. Nem tette. Felvitte őt egy magas hegyre, hogy neki adja a világot, ha imádja őt. Ezt sem tette. Most a kínkeserves úton ismételten kövek közé, tövisek közé lökve viszi fel a hegyre, hogy megsemmisítse. Ime – a sátán bosszúja Jézus keresztútján a világ üdvösségének forrása lett.

A világ három kísértése: Az élet kevélysége, a szemek és a test kívánsága ellen kell küzdenünk, és ismételt elesettségünkből mindig fel kell kelnünk.

Ez a szokássá vált bűn állomása is. Jézus harmadik elesése és felkelése hirdeti: legyen valaki bár élete végéig bűneitől szabadulni nem tudó, akár minden bűnnel bűnös ember – felkelni mindig kell és lehet. Megtérni a halál előtt is lehetséges és nem késő.

P.Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! Könyörülj rajtunk!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekMegcsúfoltak ruha nélkül,

borzad szájad vad epétül,

Tisztes mérték, szent szemérem,

mindig, mindig maradj vélem!

X. állomás

Jézust megfosztják ruháitól

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

A kiszolgáltatottság állomása

A lemezítelenítés az emberi méltóság meggyalázása. Eszünkbe juttatja, hogy a bűn nemcsak baj, de szégyen is. Jézus mondta: „Mindaz, aki gonoszat tesz, ….nem megy a világosságra, hogy nyilvánosságra ne jussanak tetei” (Jn 3,20). – Ettől félünk, ha az utolsó ítéletre gondolunk. Csak a megtörtszívűség ruhája ment meg bennünket. Krisztus vérébe öltözve kilencvenkilenc ártatlannál értékesebbnek látszunk és leszünk. Az üdvözültek lelkük köntösét „fehérre mosták a Bárány vérében” (Jel 7,14).

Csak két mezítelenség van, mely nem rejt veszélyt magában. A kis Jézusé és a szenvedő Megváltóé: az újszülötté és beteg emberé. Egyébként az áteredő bűn óta életet emésztő tüzeket gyújthat.

P.Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! Könyörülj rajtunk!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekÉdes Jézus drága testét

véres fára fölszegezték.

Mi egyetlen boldogságunk,

Szent keresztfa, sírva áldunk.

XI. állomás

Jézust a keresztre szegezik

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

A Közvetítő állomása

Jézust a Gondviselés Közvetítőként rendelte isten és ember közé. – Ezt hirdeti keresztje, mely ég és föld közé emelte őt. A kereszt két ágát testével kötötte egybe.Közvetítő, a megbocsátó Isten és a bocsánatkérő ember között; a búcsúzó múlt és ismeretlen jövő, élet és halál, férfi és nő, jövő és múló nemzedék között. – Jó tudni, hogy a közvetítés keresztre feszítéssel jár mindenütt a világon.

Amíg minden emberi bölcsesség földi paradicsom ígéretével keres követőket, Jézus Krisztus a feszülettel – egy akasztófával – hirdeti az üdvösség evangéliumát. Mégis talál követőkre. Ezt csak az teheti meg, akinek igaza van.

P.Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! Könyörülj rajtunk!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekMegváltásunk már betelve:

Jézus lelkét kilehelte.

Újra élek kegyelméből!

Ki szakaszt el szerelmétől?

XII. állomás

Jézus meghal a kereszten

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

A hivatás állomása

Jézus Krisztus azért jött, hogy keresztjével megváltsa a világot. Ez beteljesült a Kálvárián. Mit kellett volna még tennie Istennek, hogy hallgasson rá az ember? „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13). Ez az igazi hivatás jellemvonása.

A keresztre feszített Krisztus minden hivatásra ad eligazítást. A házastársak, akik összeakasztották életük fáját, családot alapítottak, Krisztust hordozzák rajta gyermekeikben. Ha elválnak, Krisztust szakítják szét. – A papok a Kálvárián láthatják be, hogy krisztus papságának csak úgy lehetnek hiteles részesei, ha maguk is áldozattá válnak. – A szerzetesek a hármas fogadalom szögéve lengedik magukat krisztus keresztjére szegeztetni, hogy részt vállaljanak a világ üdvözítésében. Ha leszállnak a keresztről, nyomorékok maradnak. Az igazi hivatásért oda kell adni az életet.

P.Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! Könyörülj rajtunk!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekKeresztfádról már levesznek,

Szent Szűz szívén pihen tested,

Bár pihennél mindig nálam,

tiszta szívem templomában.

XIII. állomás

Jézus testét leveszik a keresztről és fájdalmas Anyja ölébe fektetik

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Szűz Mária második állomása

Szűz Mária Istentől az Esthajnalcsillag hivatását kapta. Akkor ragyog az üdvösség egén, amikor még nem kelt fel az Üdvösség Napja. – Hivatása volt, hogy a betlehemi éjszakában világra hozza az Üdvözítőt. Ekkor világít ismét, amikor a Kálvárián lenyugodott az Üdvösség Napja. Ölébe veszi a halott Krisztust.

Ezért kétszer látjuk őt földi élete során. Mint Madonnát, aki karján tartja a kis Jézust és mint Pietát, aki átöleli a keresztről levett Fiát. – Kétszer tiszteljük az egyházi évben. Májusban , amikor bontakozik az élet, és októberben, amikor lehull a fák levele. – Kétszer kérjük, hogy imádkozzék értünk: „most és halálunk óráján.”

Hívő hivatása volt a szeretet, az első örökmécses, mely olthatatlanul égett Jézus Krisztus mellett a Megtestesüléstől a Feltámadásig. Fényével ma is elvezeti a még útkeresőt és az eltévedtet a világ Világosságára.

P.Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! Könyörülj rajtunk!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekMár a szent test sírba téve

újon metszett sír ölében,

Onnan kél fel harmadnapra,

Halált, pokolt letiporva.

XIV. állomás

Jézus holttestét sírba teszik

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Halottaink állomása

Sokszor beszélnek úgy a halálról, mint az élet hiábavalóságának jeléről. Az embernek el kell búcsúznia minden anyagi és szellemi kincsétől.

Csak Krisztus kínhalála árán nyílt meg számunkra isten maradandó országa. Isten terveiben, amelyen „ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe” (Lk 24,24), számunkra is, amikor földi sátrunk leomlik, akkor kezdődik az igazi élet.

Ezzel a reménnyel állunk minden ember sírja mellett. Ezért becsüljük hittel temetőinket. Az élet bizalmával emlékezünk meg mindenkor szeretteinkről, akik „a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák.” (Római kánon.)

Azt is jó tudni, hogy krisztust temetni a Kálvárián és a történelemben – kilátástalan vállalkozás, és az ember igazi tragédiája.

P.Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! Könyörülj rajtunk!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekUram, hiszek és remélek,

Én szerelmem, neked élek.

Szánom-bánom minden vétkem,

Légy az enyém egykor égben.

XV. állomás

Jézus feltámadt a halálból

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Az élet állomása

Isten az élet beteljesülésére teremtette a világot. Ezért volt az ősrobbanás. Ezért alakult ki a mérhetetlen csillagvilág, ezért jött létre a földön az élet színes gazdagsága, és ezért ébredt öntudatára fajunk. – Ezért jött el hozzánk és halt kereszthalált az Istennek Fia, hogy végül eljöjjön az ő feltámadásával, húsvét hajnalán meghirdetett új ég és föld birodalma. Ez lesz azélet teljessége, ahol Isten „letöröl szemünkről minden könnyet”, ahol „halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom” (Jel 21,4).

„Ha pedig Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a mi igehirdetésünk, s hiábavaló a ti hitetek” (1 Kor 15,14). Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk, hogy bennünk is teljessé legyen az élet!

P.Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! Könyörülj rajtunk!

H.Könyörülj rajtunk!

Befejező ima

Kérve kérünk, Urunk, Jézus Krisztus, legyen erőnk keserves kínszenvedésed; az védjen, őrizzen és oltalmazzon meg minket. Szent sebeid legyenek az étel és ital, amely táplál és gyönyörködtet. Hulló szent véred legyen minden vétkünk tisztogatója és elégtétele, Halálod legyen örök dicsőségünk. Amen.

Csizmadia atya keresztútja:

Elôkészület

ÉnekSzívünk, lelkünk most kitárjuk,

útad Jézus, veled járjuk.

Kérjük, mélyen belevéssed

szíveinkbe szenvedésed.

A keresztút a legmegpróbálóbb emberi tevékenységben mutatja meg Krisztust a passióban.

Nézhetsz a keresztet hordozóra mint kíváncsi, úgy mint közömbös, úgy is mint aki borzad a látványtól.

De nézheted megrendült lélekkel, hiszen érted is szenved.

Nézheted példát kereső lélekkel: mert embernek lenni, férfinak lenni, nagynak lenni a szenvedésben is úgy kell, ahogyan Krisztus tette.

ÉnekÁll a gyílkos, nagy ítélet,

rajtunk immár igaz véred.

Valahányszor szavam vétett,

Pilátusod lettem néked.

I. állomás

Pilátus halálra ítéli Jézust

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Pilátus elítéli, miután kihallgatta és nem talált benne semmi vétket: miután mégis megostoroztatta: miután összeverten és kigúnyoltan bemutatta a népnek: Íme az ember! Elítéli, mert nem volt bátorsága meggyőződéséért szembeszállni.

Krisztus ugyanaz tegnap és ma: mindörökké.

Halálát kívánod te is? Pilátus lennél te is?

Megostorozott Krisztus! – Irgalmazz nekünk!

Tövissel koronázott Krisztus – Irgalmazz nekünk!

Ártatlanul elítélt Krisztus! – Irgalmazz nekünk!

Ne engedd Atyám, hogy fiadnak elitélője legyek, de add, hogy meggyőződésem mellett mindig megmaradjak.

Miatyánk..., Üdvözlégy...

P.Könyörülj rajtunk, Uram!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekItt van már a kereszt fája,

hurcolnod kell Golgotára.

Uram, én meg puhán, restül

vonakodom a kereszttül.

II. állomás

Jézus vállára veszi a keresztet

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Az elítélt maga vitte a keresztjét – Krisztus is vállára veszi.

Vitt ő már gerendát: Ő az ács fia … Azok a gerendák tetőket tartottak ez Őt magát fogja tartani. És ilyen súlyosat még nem hordozott soha … Ez a gerenda jobban nyomta a lelkét, mint a vállát: rajta van a világ minden Istenmegbántása.

Krisztus ugyanaz tegnap és ma: mindörökké!

Szántad már valaha a keresztet hordozót? Törődsz azzal, hogy ne tetézzed keresztje terhét?

Keresztet hordozó Jézus! – Irgalmazz nekünk!

Bűneinket hordozó Jézus! – Irgalmazz nekünk!

Kereszthordozásod által megváltó Jézus! – Irgalmazz nekünk!

Senki sem lehet a tanítványod csak az, aki fölveszi a maga keresztjét és úgy követ téged.

Segíts kereszthordozó Jézus, hogy úgy viseljem el életem minden megpróbáltatását, hogy az csak egy kicsit is, de méltó legyen a Te kereszthordozásodhoz.

Miatyánk..., Üdvözlégy...

P.Könyörülj rajtunk, Uram!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekBotlik, roskad szegény tested,

nem bírja a nagy keresztet.

Földre sujtód, jaj! én voltam,

ki oly sokszor elbotoltam.

III. állomás

Jézus elôször esik el a kereszttel

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Nagyon meghurcolták, nagyon kimerítették, sok vérét elostorozták, nagyon meggúnyolták … Még csak az út kezdetén van mégis tántorog a lépte és térdre roskad.

Krisztus ugyanaz tegnap és ma: mindörökké!

Így roskad le minden legkisebben, aki keresztjét hordozva Őt követi.

Tudod-e szánni, segíteni, fölemelni a térdre roskadót?

Kereszted súlya alatt tántorgó Krisztus! – Irgalmazz nekünk!

Szenvedéseidben elgyötört Krisztus! – Irgalmazz nekünk!

Elestél Jézusom, mert emberséged szenvedékeny, gyenge, igazi esendő emberség. Engem, a gyenge embert és az olyan sokszor elesőt emelj föl és késztess tovább útra példád erejével!

Miatyánk..., Üdvözlégy...

P.Könyörülj rajtunk, Uram!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekÓ jaj, látod jönni szemben

édesanyád, gyötrelemben.

Ó csak én is véle járnék

Krisztus után, mint az árnyék.

IV. állomás

Jézus szent Anyjával találkozik

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Jaj nekem, én Fiam, égi virágszál, igen megváltoztál, messzire távoztál. Véred hullása, szemeim sírása, szép arcodnak hervadása szívem szakadása.

Az út mellett Mária áll: Fiú és Anya találkozik.

Krisztus ugyanaz tegnap és ma: mindörökké!

Te most az Ő néma találkozását nézed az Édesanyjával: Ő meg azt nézi, ahogyan te találkozol édesanyáddal is, meg Máriával is.

Édesanyádat szánó Jézus! – Irgalmazz nekünk!

Édesanyádat vigasztaló Jézus! – Irgalmazz nekünk!

Édesanyádat nagyon szerető Jézus! – Irgalmazz nekünk!

Az édesanyámért könyörgök hozzád, Uram; szeresd őt és segítsd kegyelmeiddel. És engedd, hogy hordozzak valamit abból a fiúi jóságból, amellyel te voltál jó az Édesanyádhoz!

Miatyánk..., Üdvözlégy...

P.Könyörülj rajtunk, Uram!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekVinni terhed, segítségül,

itt van Simon Kirenébôl.

Bár csak én is, bűnös lélek,

keresztemmel követnélek!

V. állomás

Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

A századosnak megparancsolták: feszítse keresztre. A százados a parancs embere: akit keresztre ítélnek, annak kereszten kell meghalni. De ez a Jézus olyan gyenge, aligha jut el a kivégzés helyére. A parancs érdekében vagy mert meg is szánta, odainti a cireneit. A mezők munkása széles vállát adja segítségül, és átveszi a keresztet …

Krisztus ugyanaz tegnap és ma: mindörökké!

Átvennéd-e helyette a keresztet? Átvetted-e valaha is más helyett? Tudsz egyáltalán részvétre indulni a szenvedésben? Mert ha igen, úgy tudsz segítője lenni a szenvedőnek. És Krisztusnak segítesz ezzel. Hogy részvéttel legyünk a szenvedők iránt, hogy a szenvedőket segítve Téged segíthessünk, hogy soha el ne durvuljon a szívünk, kérünk Téged hallgass meg minket!

Ne engedd Uram, hogy szánalmat nem ismerő, kemény szívű ember legyek. Szeretnék megbocsátani és jószívű követőd lenni, hogy egykor rajtam is könyörülhess!

Miatyánk..., Üdvözlégy...

P.Könyörülj rajtunk, Uram!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekJámbor asszony siet hozzád,

kendôjével törli orcád.

Vajjon hát én, kôszívemmel.

mennyi könnyet töröltem fel?

VI. állomás

Veronika kendôt nyújt Jézusnak

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Veronika bátor volt: közelébe furakodott és mert másként segíteni nem tudott, kendőjét tartotta oda: törölné bele vértől izzadt arcát. Mert néha ez a legtöbb, amit tenni tudunk a szenvedőkért: kendőt adunk nekik: töröljék bele vértől izzadó arcukat …

Krisztus ugyanaz tegnap és ma: mindörökké!

Nem férfi, de egy nő tanít arra, hogy tetteinket emberi félelmek el ne fojtsák. Csak a szeretet tudja legyőzni a félelmet, a hazudozást. Ha szeretet nincs bennünk, semmit sem érünk: bátrak sem vagyunk!

Veronika kendőjét elfogadó Jézus! – Irgalmazz nekünk!

Hogy ne félénk és gyáva követőid legyünk, hogy tetteinket emberi félelmek le ne fojtsák, hogy a Te szereteted legyen bennünk, kérünk téged, hallgass meg minket!

Veronika kendőjét, én a készséges és jóakaratú szívemet nyújtom feléd Jézusom. Fogadd el, és arcod vonásai rajzolódjanak ki a lelkemen.

Miatyánk..., Üdvözlégy...

P.Könyörülj rajtunk, Uram!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekFöldre roskadsz másodízben,

értem tűrô kegyes Isten.

Hát én hányszor tántorultam!

bűneimbe visszahúltam!

VII. állomás

Jézus másodszor esik el a kereszttel

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Újra leroskad, immár másodszor … Elbukott az út tövében amit könnyes szeme nem látott, vagy földre taszította valaki? Mert vannak, akik képesek a már szenvedőt újabb bántásokkal kínozni.

Krisztus ugyanaz tegnap és ma: mindörökké!

Te nem löknéd el, hiszen Ő a te mestered, Jézusod. Nem löknéd el, hiszen te részvéttel nézed keresztútját … De tudod-e, hogy bántó szavad is taszítás a lélekben szenvedőnek?

Légy figyelmes: tudd megérezni, meglátni, észrevenni a más baját.

Légy figyelemmel: minden szenvedő Krisztus szenvedéséből hordoz valamit …

Földre taszított Jézus! – Irgalmazz nekünk!

Szenvedésedben még bántalmazott Jézus! – Irgalmazz nekünk!

Porba roskadt Jézus! – Irgalmazz nekünk!

Melléd ugranék, fölemelnélek, nem hagynálak az út porában mert szeretlek! És miattad akarok segíteni, ahol csak tudok … szótlan részvéttel, egy jó szóval, figyelmességgel, ahol csak tudok.

Miatyánk..., Üdvözlégy...

P.Könyörülj rajtunk, Uram!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekSírva jöttök ki elébe,

Jeruzsálem asszonynépe.

Jaj, rám is szól, ami rátok:

,,Magatokat sirassátok!''

VIII. állomás

Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Jeruzsálem asszonyai, de csak a hűségesek, akik szeretik és követik, szánják és siratják, egy utolsó tanítást kapnak: Élő ág vagyok: bűntől ki vádolhat engem, és íme velem ez történik, csak mert magamra vettem a bűnt. Ilyen súlyosan ítéli meg Atyám a bűnt. Élő ág vagyok, s ti a szőlővesszők. Csak akkor éltek, ha bennem maradtok: ha közötök van hozzám.

Élő ág vagyok és velem ez történik … Mi lesz a szárazzal?

Krisztus ugyanaz tegnap és ma: mindörökké!

Neked is tanítja: szőlőtő vagyok.

Élet szerzője, éltetője, Jézus Krisztus, hogy ne legyünk tűzre vetendő száraz gallyak, hogy mindig belőled éljünk, hogy soha el ne szakadjunk tőled, kérünk téged hallgass meg minket!

Élőnek lenni nem lehet örökké itt a földön, ahol minden élet elsárgul, elenyészik. Örökké élőnek lenni csak Tebenned lehet Jézusom. Ezt az életet akarom: Belőled, Általad, Veled.

Miatyánk..., Üdvözlégy...

P.Könyörülj rajtunk, Uram!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekA keresztnek szörnyű terhe

harmadszor is földre ver le.

Ested adjon szent kegyelmet,

hogy a bűnbôl talpra keljek.

IX. állomás

Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Egészen elterült a földön: elhagyta minden ereje. Pedig még nincs fönn a tetőn, a kivégzés riasztó Golgotáján. Egy percre nem tudják, mit kezdjenek vele … De ez a perc elég volt ahhoz, hogy erőre kapjon, csak annyira, amennyivel már feljut a tetőre, a kivégzés riasztó helyére.

Krisztus ugyanaz tegnap és ma: mindörökké!

Ezen az úton embersége szenved: hősi pózok nélkül. Embernek lenni annyi, mint esendő lénynek lenni. A földtől nem hordjuk két méterre a fejünket, mégis úgy gondoljuk, magasan vagyunk tőle. El kell buknunk, hogy értésünkre jusson: belőle vétettünk és bele is tér vissza testünk.

Harmadszor is földre roskadt Jézus, hogy ne gőgösködve járjunk emberségünkkel, hogy ne legyen távol tőlünk semmi, ami nemesen emberi, hogy a földről az égbe kívánkozzunk, kérünk téged hallgass meg minket!

Én is esendő ember vagyok … Példád adjon erőt Uram, példád emeljen, hogy betöltsem ami küldetésem, hogy véghez vigyem az én művemet, amint Te véghezvitted, betöltötted a Tiedet.

Miatyánk..., Üdvözlégy...

P.Könyörülj rajtunk, Uram!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekMegcsúfoltak ruha nélkül,

borzad szájad vad epétül,

Tisztes mérték, szent szemérem,

mindig, mindig maradj vélem!

X. állomás

Jézust megfosztják ruháitól

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Az a szabály: ruhátlanul kerüljön keresztre, akit arra ítéltek.

Mert már feljutott a tetőre és már megkezdődött az áldozat. A ruhátlanság megaláztatása hozzátartozott az áldozathoz. Szemünket ráemelve merjük szemlélni Jézust, aki a testet öltött tisztaság. A fájdalmak igazi férfi-embere. Teste kék-zöld: összeverték. Teste vércsíkos: korbácsokkal szántották.

Krisztus ugyanaz tegnap és ma: mindörökké!

Az emberben megvan a sztriptíz vadsága: mindenről, mindenkiről lerántani minden leplet. De legalább a Krisztus test látványától észretérne.

Te megbecsülted emberségünk mulandó testi részét azzal, hogy emberré lettél Urunk. Szeretnénk minden embert ezen a megbecsülésen át nézni.

Miatyánk..., Üdvözlégy...

P.Könyörülj rajtunk, Uram!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekÉdes Jézus drága testét

véres fára fölszegezték.

Mi egyetlen boldogságunk,

Szent keresztfa, sírva áldunk.

XI. állomás

Jézust a keresztre szegezik

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Kalapácsok zuhognak, csattognak. A szegeknek jó mélyen kell ülniük, hogy megbírják a megfeszítettet. Ennél gyalázatosabb kínt nem talált ki ember a másik ember számára. Előtte is, utána is ezrek haltak meg a kereszten s Neki keresztre kellett jutnia.

Krisztus ugyanaz tegnap és ma: mindörökké!

Most is ott függ a kereszten ő …

Keresztre szegezett Jézus! – Irgalmazz nekünk!

Értünk áldozattá váló Jézus! – Irgalmazz nekünk!

Mindeneket magához vonzó Jézus! – Irgalmazz nekünk!

Mindent meg lehet szokni: a Te keresztednek nézését is. Mégse engedd, hogy megszokottá váljon számomra, de add, hogy megrendítsen, megrázzon, szeretetre indítson.

Miatyánk..., Üdvözlégy...

P.Könyörülj rajtunk, Uram!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekMegváltásunk már betelve:

Jézus lelkét kilehelte.

Újra élek kegyelmébôl!

Ki szakaszt el szerelmétôl?

XII. állomás

Jézus meghal a kereszten

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Őt a halál váltotta meg a kereszt kínjától, minket az Ő halála vált meg bűneinktől, a mi legnagyobb és igazi kínjainktól …

De mielőtt meghal, megmutatja: miként kell imádkozni azokért, akik nem tudják, mit cselekszenek. Megmutatja: miként kell küldetést beteljesíteni odaadóan, mindvégig …

Három óra keserves vergődés után egy hangos kiáltás, aztán leejtette fejét.

Krisztus ugyanaz tegnap és ma: mindörökké!

Megfoghatatlan felsőbbségét elviselni nem tudták, inkább kiirtották.

Az embertömeg csak az átlagot bírja és halálra juttatja Krisztust mindazokban, akiket a többért, a magasabbrendűségért üldöz. Én Istenem a Te szép földi világod, mikor fogja már befogadni a Te szentjeidet, térdenálló csendes várakozás után.

Keresztfán meghalt Jézus! – Irgalmazz nekünk!

Életet adó Jópásztor! - Irgalmazz nekünk!

Saját vére árán megváltó Jézus! – Irgalmazz nekünk!

Köszönjük Neked Uram ezt a megváltó élet-áldozatot, amit értem is adtál.

Miatyánk..., Üdvözlégy...

P.Könyörülj rajtunk, Uram!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekKeresztfádról már levesznek,

Szent Szűz szívén pihen tested,

Bár pihennél mindig nálam,

tiszta szívem templomában.

XIII. állomás

Jézus testét leveszik a keresztrôl és fájdalmas Anyja ölébe fektetik

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

A kisgyermek odatartozik édesanyja karjaiba, de nem a felnőtt férfi. Mégis a keresztről levettet, mert nem akarták a földre tenni, az egyetlen méltó helyre teszik az édesanyja karjaiba.

Krisztus ugyanaz tegnap és ma: mindörökké!

Amikor az ember kiirtja azt, aki jobbat, többet, szebbet akart, hajlandó díszes temetést rendezni neki. Most is ott sürögnek körülötte, akiket megrendített a halála vagy akik megrendültek a maguk gyávaságától és most egy irgalmas temetéssel próbálják menteni azt …

Halálra vált Jézus! – Irgalmazz nekünk!

Keresztről levett Jézus! – Irgalmazz nekünk!

Mária ölébe helyezett Jézus!- Irgalmazz nekünk!

Nem a temetésed, hanem országod eljövetele körül kell és akarok munkálkodni. Csak azt add Uram, hogy a Te felsőbbséged ne legyen idegen számomra!

Miatyánk..., Üdvözlégy...

P.Könyörülj rajtunk, Uram!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekMár a szent test sírba téve

újon metszett sír ölében,

Onnan kél fel harmadnapra,

Halált, pokolt letiporva.

XIV. állomás

Jézus holttestét sírba teszik

P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.

H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Halottainkat sírba tesszük. De a mi sírjaink nem a diadal és a dicsőség helyei. Akármilyen emléket állítunk is felettük, akárhogy elborítjuk virággal, nem tudjuk elfeledni azok borzalmasságát.

Egyetlen sír volt amelyben pár óráig volt úr a halál: Krisztus sírja.

Krisztus ugyanaz tegnap és ma: mindörökké!

Emberszívekbe temetkezik hogy feltámadjunk. Emberszívekbe temetkezik tanítása gondolataival, élete példájával és egész személyiségével esetleg csak egyetlen szavával …

Húsvéti sír lesz-e a szívünk?

Hogy szívünk ne a romlás sírja legyen, hogy te mibennünk életre támadj, hogy feltámadásod hitében és reményében éljünk, kérünk téged hallgass meg minket!

Miatyánk..., Üdvözlégy...

P.Könyörülj rajtunk, Uram!

H.Könyörülj rajtunk!

ÉnekUram, hiszek és remélek,

Én szerelmem, neked élek.

Szánom-bánom minden vétkem,

Légy az enyém egykor égben.

Befejezés:Segíts Uram megértenünk, hogy a halál nem utolsó szava az embernek – és nem utolsó szava az Istennek.


A honlap üzemeltetője a Nyírszőlősi Római Katolikus Egyházközség. A honlap karbantartója: Hódi Miklós (hodi@t-online.hu) E-mail címünk: nyirszolosromkat@gmail.com
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu