Főoldal
 Hírek, aktualitások
 Események
 Énekek-imádságok
 Prédikációk
 Apró történetek a léleknek
 Versek, gondolatok

Szentmise-, hittan-, programrend
 Miserend

Hittancsoportok
 Gyermek oldal
 Betlehemi csoport
 Názáreti csoport
 Buczkó Kuckó
 Elsőáldozásra készülők
 Bérmálkozásra készülők
 Ifjúsági oldal
 Cursillos csoport oldala

Kiemelt programjaink
 Jubileumi év
 Keresztényként éld a szerelmet
 Felkészülés a HIT évére

Terveink
 Zarándokszállás projekt

Ajánlataink
 Ajánló (Film-Tv-Könyv)

Információk
 Elérhetőségeink
 Képviselőtestület
 Kérdezz-felelünk

Gyüjteményeink
 Képtár
 Linktár
 Nyomtatványok

Egy kis mosoly :-)
 Humor

Cursillo
 Cursillo hírek

Megemlékezések
 Emlékezzünk

Vendégkönyv
 Vendégkönyv

______________________

Nyír-szőlőszemek Egyesület
 Nyír-szőlőszemek Egyesület
 Eseményeink

Buczkó Atanáz Közösségi és Zarándokház
 Atanáz-ház
 
 KERESZTUTAK

Bérmálkozásra készülők

Bérmálkozók kérdései

1.Miért élünk a világon?

Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk és eljussunk az örök életre.

2.Melyik vallásban található meg a teljes kinyilatkoztatás?

A teljes kinyilatkoztatás a katolikus keresztény vallásban található meg.

3.Milyen vallásúak vagyunk?

Mi katolikus keresztény vallásuak vagyunk.

4.Ki adta a mi vallásunkat az embereknek?

A mi vallásunkat Jézus Krisztus adta az embereknek.

5.Mi a kinyilatkoztatás?

A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez.

6.Mit kell hinnünk?

Azt kell hinnünk, amit Isten kinyilatkoztatott.

7.Kire bízta Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást?

Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást az Anyaszentegyházra bízta.

8.Mi a Szentírás?

A Szentírás azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket az Anyaszentegyház Istentől sugalmazottnak ismer el.

9.Hány részre osztjuk a Szentírás könyveit?

A Szentírás könyveit két részre osztjuk: az ószövetség könyveire és az újszövetség könyveire.

10.Mi a Szenthagyomány?

A Szenthagyomány az Anyaszentegyház élő tanítása, amely az apostolok igehírdetésén alapul.

11.Mi az apostoli hitvallás?

Az apostoli hitvallás hitünk rövid foglalata.

12.Hol találjuk meg mindazt, amit cselekednünk kell, hogy üdvözülhessünk?

Mindazt, amit cselekednünk kell, hogy üdvözülhessünk, röviden az Isten és az Anyaszentegyház parancsolataiban találhatjuk meg.

13.Hogyan fogalmazta meg Jézus Isten akaratát?

Jézus Isten akaratát a főparancsban így fogalmazta meg:

1.Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.

2.Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.

17. Ki az Isten?

Isten az egész világ teremtő Ura és a mi mennyei Atyánk.

18. Mióta van az Isten és meddig lesz?

Az Isten mindig volt és mindig lesz; Isten örökkévaló.

19. Hol van az Isten?

Isten mindenütt jelen van: benne élünk, mozgunk és vagyunk.

20. Miért nem látjuk Istent földi életünkben?

Azért nem látjuk Istent földi életünkben, mert Ő lélek.

21. Hány Isten van?

Egy Isten van, aki három személy: Atya, Fiú és Szentlélek.

22. Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy szóval?

A három isteni személyt egy szóval Szentháromságnak nevezzük.

23. Hogyan szerette Isten a világot?

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta érte.

24. Ki teremtette a világot?

A világot Isten teremtette.

25. Hogyan teremtette Isten a világot?

Isten csak akarta, hogy legyen, és meglett minden.

26. Mit tesz Isten most is a világgal?

Isten most is gondoskodik a világról, fönntartja és kormányozza.

27. Kik az angyalok?

Az angyalok teremtett lelkek, akiknek értelmük és szabad akaratuk van, de testük nincs.

28. Honnan tudunk az angyalokról?

Az angyalokról a kinyilatkoztatásból tudunk.

29. Milyen angyalokat teremtett Isten?

Isten csak jó angyalokat teremtett.

30. Jók maradtak-e mind az angyalok?

Az angyalok nem maradtak mind jók. Egyesek vétkeztek, ezek a gonosz lelkek, vagyis az ördögök.

31. Ki az ember?

Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtett személy, akinek teste és lelke van.

32. Mi az emberi méltóság alapja?

Az emberi méltóság alapja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott nekünk, és meghívott az örök életre.

33. Milyennek teremtette Isten az embert?

Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. Jónak teremtette és gyermekévé fogadta.

34. Ki követ el bűnt?

Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.

35. Hányféleképpen követhetünk el bűnt?

Bűnt követhetünk el: gondolattal,szóval, cselekedettel és a jónak elmulasztásásval.

36. Egyenlő-e minden bűn?

Nem minden bűn egyenlő, mert vannak halálos és bocsánatos bűnök.

37. Mi rontotta meg az emberek életét?

Az emberek életét az első bűn rontotta meg. Ezt a bűnt ősbűnnek nevezzük.

38. Mi lett az ősbűn következménye?

Az ősbűn következménye: 1. Elvesztettük az istengyermeki életet; 2. Emberi természetünk is megsérült. Ez minden ember öröksége: az áteredő bűn.

39. Hogyan könyörült meg Isten az embereken?

Isten Megváltót igért és küldött, hogy az embereket a bűntől megváltsa és üdvözítse.

40. Kire nem szállott át az eredeti bűn?

Az eredeti bűn csak a Boldogságos Szűz Máriára nem szállott át.

41. Mi a lelkiismeret?

A lelkiismeret Isten szava bennünk, amely bensőleg int arra, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk.

42. Mit tesz Isten a jókkal és mit a rosszakkal?

Isten a jókat megjutalmazza, a rosszakat pedig megbünteti, amint megérdemlik; Isten végtelenül igazságos.

43. Mit tesz Isten a megtérő bűnössel?

Isten a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát; Isten végtelenül irgalmas.

44. Hogyan kell Istent szeretnünk?

Istent mindennél jobban kell szeretnünk.

45. Kit nevezünk bálványimádónak?

Bálványimádónak azt nevezzük, aki valamely teremtményt Isten gyanánt imád.

46. Kik a szentek?

A szentek azok az üdvözültek, akiket az Anyaszentegyház példaként állít elénk, és közbenjárásukat kéri.

47. Ki vétkezik Isten második parancsolata ellen?

Az vétkezik Isten második parancsolata ellen, aki káromkodik, átkozódik és vétkesen esküszik.

48. Mit parancsol Isten a harmadik parancsolattal?

Isten a harmadik parancsolattal azt parancsolja, hogy az Úr napját, vagyis a vasárnapot szenteljük meg.

49. Hogyan kell a vasárnapot megszentelnünk?

A vasárnapot szentmisén való részvétellel, pihenéssel és a családi közösség ápolásával szenteljük meg.

50. Miért kell szüleinket tisztelnünk és szeretnünk?

Szüleinket azért kell tisztelnünk és szeretnünk, mert Isten után az életet és gondoskodást nekik köszönhetjük.

51. Mire kötelez Isten ötödik parancsolata?

Isten ötödik parancsolata az ember testi-lelki életének tiszteletére, fenntartására és védelmére kötelez.

52. Mire kötelez Isten hatodik parancsolata?

Isten a hatodik parancsolattal tiszta életre, a nemiségnek a természet rendjében megnyilvánuló Isten

akarat szerinti használatára kötelez minket.

53. Mire kötelez Isten hetedik parancsolata?

Isten hetedik parancsolata arra kötelez, hogy az anyagi javakat becsületesen szerezzük meg, tartsuk tiszteletben és helyesen használjuk fel.

54. Mire kötelez Isten nyolcadik parancsolata?

Isten nyolcsadik parancsolata arra kötelez, hogy igazat mondjunk, mindenkiről tisztelettel és szeretettel

beszéljünk.

55. Mire kötelez Isten kilencedik parancsolata?

Isten kilencedik parancsolata a házastársi hűségre kötelez, amit szívünkben sem szabad megsérteni.

56. Mire kötelez Isten tizedik parancsolata?

Isten tizedik parancsolata arra kötelez, hogy ne irigyeljük mások anyagi és szellemi értékeit, és ne legyünk

elégedetlenek.

57. Mit teszünk amikor imádkozunk?

Amikor imádkozunk Istennel beszélünk.

58. Melyek az imádság fő céljai?

Az imádás, hálaadás, engesztelés, kérés, felajánlás.

59. Mivel kezdjük és végezzük az imádságot?

Az imádságot keresztvetéssel kezdjük és végezzük.

60. Kit választott az Isten, hogy a Megváltó anyja legyen?

Isten Szűz Máriát választotta ki, hogy a Megváltó édesanyja legyen.

61. Kicsoda Jézus Krisztus?

Jézus Krisztus a második isteni személy, Isten egyszülött Fia, aki értünk emberré lett.

62. Miért lett a Fiúisten emberré?

Hogy az atyát megdicsőítse, minket szóval éa példával tanítson, életével halálával és feltámadásával megváltson.

63. Mit tanított az Úr Jézus?

Amit hinnünk és cselekednünk kell, hogy Isten gyermekei és Isten Országának tagjai legyünk.

64. Mi a kegyelem?

Természetfölötti ajándék: Isten élete bennünk a Szentlélek által.

65. Mik a szentségek?

A szentségek látható jelek, amelyek Jézus Krisztus rendeléséből láthatatlan kegyelmeket közvetítenek.

67. Mi a templom?

A templom Isten háza. Ide vár minket Jézus? Itt találkoznak Isten gyermekei.

68. Mi a bérmálás?

A bérmálás szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az egyházban és a világban.

69. Ki bérmálhat?

Rendszerint a püspök bérmál, megbízásból bármelyik felszentelt pap bérmálhat.

70. Hogyan bérmál a püspök?

A püspök felteszi kezét a bérmálkozó fejére, homlokát kereszt alakjában megkeni krizmával és mondja: „N. vedd a Szentlélek ajándékának jelét.”

71. Ki bérmálkozhat?

Az bérmálkozhat, aki kellő oktatást kapott, felkészült és elkötelezi magát a keresztény életre.

72. Mi a bérmaszülő kötelessége?

A bérmaszülő kötelessége, hogy a megbérmáltat a keresztény életben szóval és példájával segítse.

73. Mi történik, amikor áldozunk?

Amikor áldozunk, az Úr Jézus testét és vérét vesszük magunkhoz.

74. Ki bocsátja meg a bűnöket?

A bűnöket csak Isten bocsátja meg, és az, akinek Isten erre hatalmat adott.

75. Mi történik az emberrel ha meghal?

Amikor az ember meghal, a földi életből átlépünk az örökkévalóságba, ahol Isten megítél minket.

76. Mi az Anyaszentegyház?

Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, Krisztus titokzatos teste.

77. Ki alapította az Anyaszentegyházat?

Jézus Krisztus.

78. Mit tett Jézus az utolsó vacsorán?

Jézus az utolsó vacsorán átváltoztatta a kenyeret és a bort az ő testévé és vérévé.

79. Miből áll a szentmise?

A szentmise az Ige liturgiájából és az Eukarisztia liturgiájából áll.

80. Miért szenvedett és halt meg Jézus?

Jézus azért szenvedett és halt meg, hogy megszabadítson minket a bűntől és a kárhozattól, és visszaszerezze az üdvösséghez szükséges kegyelmet.

81. Mikor ünnepeljük Jézus kereszthalálát?

Nagypénteken ünnepeljük.

82. Mit tett Jézus halála után harmadnapon?

Jézus halála után harmadnapon, húsvét vasárnapján, dicsőségesen feltámadt.

83. Ki a Szentlélek?

A Szentháromság harmadik személye, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt, akit Jézus Krisztus ígért meg és küldött el Egyházának.

84. Mikor szállott a Szentlélek az apostolokra?

ASzentlélek pünkösd napján szállott az apostolokra

Imádságok amiket tudni kell:

-Miatyánk

-Üdvözlégy

-Hiszekegy (Apostoli hitvallás. Ez a rövidebb!)

-Reggeli ima

-Esti ima

-Étkezés előtti ima

-Tíz parancs

-Az Anyaszentegyház öt parancsa

-A hét szentség

-Étkezés utáni ima

És a bérmálkozóknak tudniuk kellene az elsőáldozók vizsgakérdéseire is a válaszokat.


.

Bérmálkozási anyagok: forgatókönyvek, menete (Forrás: püspökség, saját)

A BÉRMÁLÁS SZERTARTÁSA

Homilia után:

1. A BÉRMÁLKOZÓK BEMUTATÁSA

A püspök leül a sedilére, vagy állva marad. A plébános palástban a bérmálkozók elé áll és a püspök felé fordulva ezeket mondja:

Főtisztelendő Püspök Atya! Mint a .......................................... egyházközség lelkipásztora, bemutatom kedves (ifjú) híveimet, akik előkészültek a bérmálásra és a szentség kiszolgáltatását kérik.

2. A KERESZTSÉGI IGÉRETEK MEGÚJÍTÁSA

A püspök állva így válaszol:

Kedves Bérmálkozók! Mielőtt megkapnátok a Szentlelket, újítsátok meg a keresztségi fogadást! Amikor megkereszteltek titeket, még nagyon kicsinyek voltatok és helyettetek a szülők és keresztszülők vallották meg a krisztusi hitet. Most öntudatosan ti magatok tegyetek hitvallást, és feleljetek együtt mindnyájan arra, amit az Anyaszentegyház nevében kérdezek tőletek:

Ellene mondotok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában éljetek?

Bérmálkozók: Ellene mondunk.

Ellene mondotok-e a gonoszság csábításainak, hogy a bűn sohase uralkodjék rajtatok?

Bérmálkozók: Ellene mondunk.

Ellene mondotok-e az ördögnek, aki minden bűn szerzője és fejedelme?

Bérmálkozók: Ellene mondunk.

Hisztek-e Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében?

Bérmálkozók: Hiszünk.

Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján?

Bérmálkozók: Hiszünk.

Hisztek-e a Szentlélekben Urunkban és éltetőnkben, akiben a mai napon a bérmálás által különleges módon részesültök, úgy amint pünkösdkor az apostolok részesültek?

Bérmálkozók: Hiszünk.

Hisztek-e a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek feltámadásában és az örök életben?

Bérmálkozók: Hiszünk.

Ez a mi hitünk. Ez az Anyaszentegyház hite is, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Bérmálkozók (és a hívek is): Ámen.

3. KÉZRÁTÉTEL.

Püspök összetett kézzel imádkozza (vagy énekli):

Most imádkozzunk kedves testvéreim, Istenhez, a mindenható Atyához, hogy árassza el jóságosan Szentlelkével fogadott fiait, kik újjászülettek már az örök életre a keresztség vizéből, a Szentlélek erősítse meg őket bőkezűen ajándékai által, szent olajával pedig alakítsa őket hasonlóvá KRISZtushoz, az Isten Fiához! (Rövid csend.)

Ezután a püspök a bérmálandók fölé terjeszti kezét, és mondja (vagy énekli):

Mindenható Isten, Urunk, Jézus Krisztusnak Atyja, te szolgáidnak vízből és Szentlélekből új életet adtál, és megszabadítottad őket a bűntől. Urunk, küldd le rájuk a vigasztaló Szentlelket, és add meg nekik a bölcsesség és az értelem Lelkét, a jótanács és az erősség Lelkét, az isteni tudomány és a jámborság Lelkét, és töltsd el őket az Istenfélelem Lelkével. Krisztus a mi Urunk által!

A hívek mindnyájan felelik: Ámen.

4. KRIZMÁVAL VALÓ MEGKENÉS

A püspök leül.

A plébános a paptestvérek segítségével elrendezi a bérmálkozókat. Felhívja a bérmaszülők és a bérmálkozók figyelmét, hogy bérmálás alatt a bérmaszülők jobb kezüket tegyék a bérmálkozó jobb vállára, a bérmálkozóknál legyen ott a bérmacédula.

A püspök az oltár előtt áll, a bérmálkozók pedig eléje járulnak. A főesperes,(vagy esperes) a bérmacédulát átveszi a bérmálkozóktól.

Kit választasz védőszentednek?

Bérmálkozó: mondja bérmálási nevét (pl. Szent László)

A püspök jobb hüvelykujját a krizmába mártja, és keresztet rajzol a bérmálkozó homlokára, miközben mondja:

N., VEDD A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKÁNAK JELÉT!

A megbérmált feleli: Ámen.

Ígéred-e , hogy jó katolikus leszel?

Megbérmált: Ígérem

Békesség veled(Közben a püspök kezet fog vele)

Megbérmált: És a te lelkeddel.

A krizmával való megkenés alatt lehet orgonajáték, de lehetőleg úgy, hogy ne zavarja a párbeszédet a bérmálkozókkal. Az első néhány bérmálásnál legyen csend. A püspök a bérmálás befejezése után kezet mos (citrom és víz legyen előkészítve). Az egyetemes könyörgéssel zárul a bérmálás.

5. EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK

Kedves Testvéreim! Most imádkozzunk egy szívvel-lélekkel a mindenható Atyaistenhez, hogy a Szentlélek által, akit kiáraszt ránk a szentségekben, erősítsen meg bennünket a közös hitben, a reménységben és a kölcsönös szeretetben.

1. Add, hogy megbérmáltjaink hitükből táplálkozva és szeretetedben megerősödve életükkel tanúskodjanak Krisztus Urunkról!

2. Add, hogy a szülők és bérmaszülők szavukkal és példájukkal szüntelenül buzdítsák a megbérmáltakat Krisztus követésére!

3. Add, hogy Szentséges Atyánk és püspökeink a Szentlélek átadása által tegyék tökéletessé Isten népét Krisztus eljöveteléig!

4. Add, hogy Isten szent Egyháza a Szentlélek ereje által terjedjen és növekedjék a hit és a szeretet egységében!

5. Add, hogy testvérnek tekintsék egymást az emberek, minden faji, vagy más megkülönböztetés nélkül - és keressék őszinte szívvel Isten országát, ahol a Szentlélek ad békét és örömet a szívekbe!

Istenünk, te megadtad a Szentlelket apostolaidnak, hogy ők és utódaik átadják minden hívednek. Hallgasd meg imánkat, és a Szentlélek erejével alakítsd át híveid szívét, amint az apostolokat is átalakítottad az első pünkösd napján. Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen.

A felajánlástól a szentmise a szokott módon folytatódik.

A BÉRMÁLÁS SZERTARTÁSA MISE KERETÉBEN

A bérmálás szertartása az ORDO BAPTISMI PARVULORUM-ban megjelentek szerint történik: 284. kk oldal. Ennek megfelelően:

A bérmálás szentsége rendes körülmények között szentmise keretében kerül kiszolgáltatásra. A bérmálási misét a directórium előírásainak megfelelően kell kiválasztani. Hétköznap, amennyiben a rubrikák erre lehetőséget adnak mondható votiv mise.

A bérmáló püspök megbeszélés szerint vagy a plébániára érkezik kb. fél órával korábban, vagy közvetlenül a templom ajtóba. Mindkét esetben a templom bejáratánál a papság és a ministránsok fogadják. A helyi lelkipásztor csókra nyújtja a pacifikálét, majd átadja a szenteltvíz hintőt, és utána megindul a menet a templomba.

A püspök a tabernáculum előtt kikészített térdeplőn adorál, majd a sediléhez vonul, ahol a bérmálkozók és az egyházközség képviselői köszöntik.

Az olvasmányt és a szentleckét lehetőség szerint bérmálkozók, szüleik, vagy bérmaszüleik közül felkért felolvasók olvassák. A válaszos zsoltárt és az Alleluja verset vezesse a skola, ha ilyen van, vagy a bérmálkozók egy csoportja.

Az evangéliumot a helyi lelkipásztorok közül erre kijelölt olvassa fel. Felszentelt papnak nem kell áldást kérni a püspöktől, hanem elég, ha a püspök elé áll és meghajol és az ambóhoz vonul. Az evangélium elhangzása után következik a bérmálás.

HOMÍLIA

A bérmáló püspök alkalmas helyről, az ambótól, vagy az oltártól homíliát mond.

BÉRMÁLKOZÓK BEMUTATÁSA

A plébános az evangélium felolvasása után alkalmas helyről (ambótól, bérmálkozók elé állva, lengő mikrofontól) a püspök felé fordulva ezeket mondja:

Főtisztelendő Püspök Atya (Bíboros Atya)! Mint a ……… egyházközség lelkipásztora, bemutatom kedves (ifjú) híveimet, akik előkészültek a bérmálásra, és a szentség kiszolgáltatását kérik.


A KERESZTSÉGI ÍGÉRETEK MEGÚJÍTÁSA

A püspök a homília után az oltártól a bérmálkozókhoz fordul, erre a bérmálkozók a helyükön felállnak.

Kedves Bérmálkozók! Mielőtt megkapnátok a Szentlelket, újítsátok meg a keresztségi fogadást! Amikor megkereszteltek titeket, még nagyon kicsinyek voltatok, és helyettetek a szüleitek és keresztszüleitek vallották meg a krisztusi hitet. Most öntudatosan ti magatok tegyetek hitvallást, és feleljetek együtt mindnyájan arra, amit az Anyaszentegyház nevében kérdezek tőletek:

Ellene mondotok-e a gonosznak, minden csele-kedetének és csábításának?

Bérmálandók: Ellene mondunk!

Püspök: Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében?

Bérmálandók: Hiszünk!

Püspök: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján?

Bérmálandók: Hiszünk!


Püspök: Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, akiben a mai napon a bérmálás által különleges módon részesültök úgy, amint Pünkösdkor az apostolok részesültek?

Bérmálandók: Hiszünk!

Püspök: Hisztek-e a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben?

Bérmálandók: Hiszünk!

Püspök: Ez a mi hitünk. Ez az Anyaszentegyház hite is, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Bérmálandók (és a hívek): Amen!

BEVEZETŐ KÖNYÖRGÉSEK

Püspök összetett kézzel imádkozza, vagy énekli:

Most imádkozzunk kedves Testvéreim Istenhez, a mindenható Atyához, hogy árassza el jóságosan Szentlelkével fogadott gyermekeit, akik újjászülettek már az örök életre a keresztség vizéből; a Szentlélek erősítse meg őket bőkezű ajándékai által, szent olajával pedig alakítsa őket hasonlóvá Krisztushoz, az Isten Fiához!

(Rövid csend! Egy ideig mindnyájan imádkoznak!) Ezután a püspök a bérmálkozók fölé kiterjeszti kezét és mondja vagy énekli:

Mindenható Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, Te szolgáidnak vízből és Szentlélekből új életet adtál, és megszabadítottad őket a bűntől. Urunk, küldd le rájuk a Vigasztaló Szentlelket, és add meg nekik a bölcsesség és az értelem lelkét, a jótanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és a jámborság lelkét, és töltsd el őket az istenfélelem LELkével, Krisztus, a mi Urunk által.

A bérmálandók és a hívek mindnyájan felelik: Amen.

KÉZRÁTÉTEL - KRIZMÁVAL VALÓ MEGKENÉS

A bérmálás lebonyolítását a helyi adottságoknak megfelelően lehet megszervezni. Vonulhatnak a bérmálandók a püspök elé, mint a szentáldozáskor, vagy fel lehet őket állítani és a püspök megy oda hozzájuk. Gondoskodni kell arról, hogy a bérmacédula a bérmálkozónál legyen, a bérmálkozáskor a bérmaszülő a bérmálandó mögött álljon, és jobb kezét tegye bérmagyereke jobb vállára.

Az esperes vagy más pap álljon a püspök jobb oldalára és vegye át a bérmacédulát, majd a püspök számára hallhatóan mondja a bérmálandó bérmanevét. A krizmát a püspök bal oldalán álló szertartó vagy egy jelenlévő pap tartsa.

A püspök a jobb hüvelykujját a krizmába mártja és kézrátétellel keresztet rajzol a bérmálkozó homlokára, miközben mondja:

Püspök: N! VEDD A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKÁNAK JELÉT!

Bérmálkozó: Amen!

Püspök: Ígéred-e, hogy jó katolikus leszel?

Bérmálkozó: Ígérem!

Püspök: BÉKE VELED!

(Közben kezet fog vele)

Bérmálkozó: És a te lelkeddel!


Ezután a bérmálkozónak, az arra kijelölt személy - kicsit távolabb, hogy ne akadályozza a bérmálás menetét - bérmálási emlékképet ad át. A krizmát NEM kell letörölni! A helyi szokásoktól függően, ha alkalmasnak látszik, az egyházközségi képviselőtestület elnöke jelképesen az egyházközség felnőtt tagjává fogadhatja a megbérmáltat. Ez elsősorban idősebb bérmálkozók esetében tanácsolt. Több bérmálkozó esetén a bérmálás alatt lehet megfelelő énekeket énekelni.

A bérmálás után a püspök a sediléhez megy, leteszi a pásztorbotot és az infulát, majd kezet mos. Kézmosás után következik a Hívek közös könyörgése, lehetőség szerint a bérmálkozók, szüleik és bérmaszüleik olvassák.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉS

Püspök: Kedves testvéreim! Könyörögjünk a mindenható Atyaistenhez, és imádkozzunk egy szívvel-lélekkel, hiszen egy a hitünk, egy a reményünk és egy a szeretetünk, amelyet a Szentlélektől kaptunk.

Előimádkozó 1: Könyörögjünk az Úrhoz a megbérmáltakért, hogy hitükből táplálkozva és a szeretetben megerősödve életükkel tanúskodjanak Krisztus Urunkról.

Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Előimádkozó 2: Könyörögjünk a szülőkért és a bérmaszülőkért, hogy szavukkal és példájukkal ezután is szüntelenül buzdítsák a megbérmáltakat Krisztus követésére.

Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Előimádkozó 3: Könyörögjünk N. pápáért, N. püspökünkért, valamint az összes püspökért, hogy a Szentlélek átadása által tegyék tökéletessé Isten népét Krisztus Urunk eljöveteléig.

Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Előimádkozó 4: Könyörögjünk Isten szent Egyházáért, hogy a Szentlélek ereje által terjedjen és növekedjék a hit és a szeretet egységében.

Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Előimádkozó 5: Könyörögjünk az egész világért, hogy az emberek testvéreknek tekintsék egymást faji és nemzeti különbségtétel nélkül, és őszinte szívvel keressék Isten országát, ahol a Szentlélek békét és örömet ad a szívekbe.

Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Püspök: Istenünk, Te megadtad apostolaidnak a Szentlelket, és általuk, valamint utódaik által tovább akarod adni híveidnek. Hallgasd meg kegyesen imádságunkat, és Szentlelked erejével alakítsd át híveid szívét úgy, amint az apostolokét átalakítottad az első pünkösd napján! Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Amen.

A felajánláskor a bérmálkozók hozhatják az adományokat, a miséhez szükséges kenyeret, bort és vizet.

A püspök elsősorban a bérmálkozókat és a bérmaszülőket áldoztassa.

ZÁRÓKÖNYÖRGÉS – ÁLDÁS

Az áldoztatás utáni könyörgés után lehet a hirdetéseket felolvasni. Az áldásra a püspök az oltárhoz vonul.

Püspök: Az Úr legyen veletek!

Hívek: És a Te lelkeddel!

Püspök: a hívek fölé terjeszti a kezét és mondja:

Istenünk, őrizd meg szívünkben a bérmálás kegyelmét és a Szentlélek ajándékait, hogy híveid ne szégyelljék a világ előtt megvallani a keresztrefeszített Krisztust, és szeretetből teljesítsék minden parancsát! Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Amen!

Püspök: összeteszi kezét, majd áldást adva mondja:

És áldjon meg benneteket a mindenható Isten:

az Atya + a Fiú és + a Szentlélek!

Hívek: Amen!

A bérmálási mise a pápai és a magyar himnusz éneklésével ér véget.

Bérmálkozás

Aszisztencia bevonulása. Ének. Isten hozta ...

Oltárnál—világielnök köszönti a püspököt...

Bérmálkozók köszöntik a püspököt.. vers()

A mise kezdő éneke...Kezdődik az ének..

Könyörgés. Püspök..

Olvasmány...felolvasó felnőtt... ()

Ének... Szentháromságról…

Szentlecke....felolvasó felnőtt... ()

Ének.. hivek és kántor..Jöjj Szentlélek...

Evangélium..

Homilia... Püspök..

Vers ()

Bérmálkozók bemutatása- plébános

Kersztségi fogadalom megújitása- püspök

Bérmálás-püspök-közben ének-

Vers ()- a kézmosás alatt

Hivek könyörgése-szülők

Szentmise- felajánlás- ének- hívek

Miatyánk prózában

Áldozás- ének hivek és a kántor

Áldozásutáni könyörgés

Köszönet szülők ajándék átadás

Hírdetés

Áldás

Himnuszok

Kivonulás ének hivek..Te vagy földi életünk..

Emléklapok kiosztása bérmálkozók.

Testületi tagok találkozás a püspökkel- ebéd..


A honlap üzemeltetője a Nyírszőlősi Római Katolikus Egyházközség. A honlap karbantartója: Hódi Miklós (hodi@t-online.hu) E-mail címünk: nyirszolosromkat@gmail.com
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu