Főoldal
 Hírek, aktualitások
 Események
 Énekek-imádságok
 Prédikációk
 Apró történetek a léleknek
 Versek, gondolatok

Szentmise-, hittan-, programrend
 Miserend

Hittancsoportok
 Gyermek oldal
 Betlehemi csoport
 Názáreti csoport
 Buczkó Kuckó
 Elsőáldozásra készülők
 Bérmálkozásra készülők
 Ifjúsági oldal
 Cursillos csoport oldala

Kiemelt programjaink
 Jubileumi év
 Keresztényként éld a szerelmet
 Felkészülés a HIT évére

Terveink
 Zarándokszállás projekt

Ajánlataink
 Ajánló (Film-Tv-Könyv)

Információk
 Elérhetőségeink
 Képviselőtestület
 Kérdezz-felelünk

Gyüjteményeink
 Képtár
 Linktár
 Nyomtatványok

Egy kis mosoly :-)
 Humor

Cursillo
 Cursillo hírek

Megemlékezések
 Emlékezzünk

Vendégkönyv
 Vendégkönyv

______________________

Nyír-szőlőszemek Egyesület
 Nyír-szőlőszemek Egyesület
 Eseményeink

Buczkó Atanáz Közösségi és Zarándokház
 Atanáz-ház
 
 KERESZTUTAK

Ifjúsági oldal

Ifjúsági keresztút:

Előkészületi ima
Uram, ebben az órában gondolatban követni akarlak keresztutadon. Annak idején te magad szenvedted végig ezt az utat -- mennyei Atyád iránti engedelmességből és irántam való szeretetből. A legnagyobb gyötrelmet vállaltad magadra, hogy bűneimért vezekelj, és a világot megváltsd. Engedd, hogy szenvedésed állomásain hálát és köszönetet érezzek ezért a szeretetért!
Világosíts meg, hogy hibáimat fölismerjem, és leküzdjem őket.
Szent keresztutad, amelyen most követni szándékozlak, legyen számomra az önfeláldozás és a megszentelés iskolája! Olyan út, amely megtanít arra, hogyan válhatok a megváltás nagy művének munkatársává.
Mária, szenvedésekben erős Édesanyád legyen a kísérőm! Oldalán bátran járom szenvedéseidnek útját.


I. állomás - Jézust halálra ítélik
Pilátus az emberektől való félelmében igazságtalanul ítél. Jézus hallgat, elfogadja az ítéletet. Szíve legmélyét érinti, de belenyugszik. Sokszor milyen nehéz a hallgatás, amikor úgy érzed, igazad van. Hogy háborogsz, ha néha csak egy szóval is megbántanak!
Uram, taníts meg engem hallgatni, ha igazságtalanság ér, hogy irántad való szeretetből elviseljem a fájdalmat! Nem akarok azonnal felfortyanni, hanem uralkodni fogok magamon. Elég lesz majd Pilátus ítéletére gondolnom. És ha mégis szólnom kell, csak a szeretet hangján fogok beszélni.


II. állomás - Jézus vállára veszi a keresztet
Az Üdvözítő önként hajol le nehéz keresztjéért. Tudja, hogy ezzel a nehéz kereszttel szabadít meg téged. Ezért olyan határozott, ezért szorítja magához oly erősen. Hogy jajveszékelsz, hacsak egy kis keresztet is el kell viselned: könnyebb betegséget, minden igyekezeted ellenére bekövetkező sikertelenséget, félreismerést!
Tárd ki te is karodat, vedd válladra a keresztet, és az Üdvözítővel együtt hordozd a magad és felebarátaid üdvözülésére!
Uram, adj erőt, hogy a szenvedést, amelyet te küldesz rám, vonakodás nélkül, kitartóan és örömmel viseljem! Mutasd meg, milyen önkéntes áldozatot hozzak, amellyel neked örömet szerezhetek, és általa új emberré válhatok.


III. állomás - Jézus először roskad le a kereszt alatt
A teher nehéz, az Üdvözítő lassan kimerül. Az út köveire rogy, s a kereszt rázuhan. Új erőt gyűjt mégis, és talpra áll. Rád gondol, és bűneidre, amelyekért vezekelni akar.
Uram, összeestél a kereszt alatt, amelyet én raktam válladra. Most látom, milyen borzalmas dolog a bűn, hogy miattam ekkora szenvedést vállaltál.
Add, Uram, kegyelmedet, hogy a kísértésnek, míg nem késő, bátran ellenálljak, s kerüljem a bűnre vezető alkalmakat! Hiszen az én bűneim nyomtak le téged az út porába.


IV. állomás - Jézus találkozik édesanyjával
Mária követte Fiát, s anyai szíve mélyéig együtt szenvedett vele a keresztúton. Így érkezett el az a pillanat, amikor fájdalmas tekintetük találkozott.
Mária szívét a fájdalmak tőre járta át, s ezért érti meg ő a te szenvedéseidet is. Sötét gondok kínoznak, vagy halálos bűn terhe nyomaszt? Fordulj őhozzá, a szomorúak vigasztalójához, a bűnösök menedékéhez! Ő odavezet Fiához, a szenvedő Megváltóhoz.
Uram, szenvedésed óráiban vigasztalást találtál Édesanyád tekintetében. Milyen jóleső érzés megértő emberekre lelni! Édesanyáddal való találkozásod által taníts meg arra, hogy én is megértő, tapintatos legyek embertársaimhoz, főként szüleimhez, testvéreimhez, barátaimhoz, ha szenvedni látom őket!


V. állomás - Cirenei Simon átveszi a keresztet
Az Üdvözítő oly gyenge, hogy a zsidók attól félnek, már a Kálváriához vezető úton meg fog halni. Ezért kényszerítik az éppen arra haladó Simont, fogja és vigye egy darabon Krisztus Urunk keresztjét. Simon habozik, de vállára veszi az Úr terhét. Ezért jutalmul megkapta később a hit kegyelmének ajándékát.
Íme, így jutalmazza meg az Úr azokat, akik önként segítenek a szenvedőkön! Minden megkínzott, agyongyötört, elfáradt ember szeméből a kereszthordozó Krisztus tekint rád. Segíts rajta, ahogy tőled telik!
Uram, nyisd fel szememet, hogy észrevegyem magam körül az emberek szenvedését! Ne haladjak el sorsuk mellett vakon, hanem erőmhöz mérten enyhítsek keresztjük terhén! Ha sokat nem tudok is tenni, de amennyi tőlem telik, örömmel megtegyem.


VI. állomás - Veronika letörli kendőjével Jézus verítékét
Veronika csekély szolgálatot tett az Üdvözítő szenvedéseinek enyhítésére. Ezért örökbe kapta kendőjén az Úr arcának képmását. Ilyen az Úr: ha a legkevesebbet is ajándékozzuk neki, magát adja viszonzásul. A legnagyobb szenvedésben is hálás volt a legkisebb jótéteményért.
Olykor tán könnyedén elfogadsz egy-egy adományt, de az ajándékozóra kevés figyelmet fordítasz. Pedig milyen kis fáradságodba kerülne egy köszönő szó!
Uram, te nagyon fontosat mutattál meg nekem: az igazi hála erényét. Uram, add, hogy elsősorban irántad töltsön el szívből jövő mély hálaérzet, mert végső soron a te kezedből kapok mindent, én magamtól semmire se mennék! Hálával akarok gondolni azokra is, akik jót tesznek velem, akik közvetítik adományaidat.
Sugározd rám szent arcod vonásait!


VII. állomás - Jézus másodszor roskad le a kereszt alatt
A kereszt mind nehezebb lesz, az Üdvözítő egyre fáradtabb és gyengébb. Már alig botorkál, újra földre zuhan. A maga erejéből kell ismét talpra állnia, a szolgák ütéseitől, gyalázkodásaitól kísérve. Az Üdvözítő most azokért a bűneidért szenved, amelyeket újra meg újra elkövetsz, amelyektől oly nehezen tudsz megválni: legfőbb hibáidért.
Uram, vétkeim oly erővel nehezednek rád, hogy ismét a földre nyomnak. Nehezen szabadulok tőlük, újra meg újra elkövetem őket. Adj erőt az igaz elhatározáshoz, hogy végérvényesen tudjak szakítani a bűnnel, amelybe oly gyakran visszaesem!

VIII. állomás - Jézus szól a síró asszonyokhoz
Az asszonyok megrendülnek a szenvedő Jézus láttán. Pedig jobban tennék, ha hívő lélekkel követnék őt. Erre már nem tudják rászánni magukat. Az Üdvözítő így szól hozzájuk: Ne engem sirassatok, hanem magatokat sirassátok és gyermekeiteket! Ezzel rá akart mutatni arra, mily nagy jelentősége van a tettnek, s mily kevés a sajnálkozásnak.
Add, Uram, hogy az emberek szóbeszédével nem törődve, alázatos tettekkel kövesselek! Ne engedd, hogy a kishitűség és a csüggedés erőt vegyen rajtam, ha lanyhul bennem a lelkesedés lendülete! Sőt, éppen ilyenkor akarok neked tettekkel, különösen kötelességeim teljesítésével szolgálni.

IX. állomás - Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt
Az emelkedő mind meredekebb. Elérkezett az utolsó útszakasz. Az Üdvözítő szeme előtt feltűnik a hely, ahol hamarosan keresztre fogják feszíteni. Ekkor merül ki és rogy össze harmadszor is. Minél nagyobbak az emberek bűnei, annál gyötrőbbek az Úr szenvedései. Most a megrögzött bűnösökért vezekel. Számukra is ki akarja tárni a mennyek kapuját. Imáidban gyakran emlékezz meg ezekről a szegények legszegényebbjeiről, akik mellékösvényen tévelyegnek, holott előttük áll az Isten országába vezető út!
Uram, harmadszori összeroskadásod által könyörülj azokon, akik elvakultságukban elfordulnak tőled, hogy szent szenvedésed gyümölcse ne vesszen kárba az ő számukra sem!


X. állomás - Jézust megfosztják ruháitól

Megkezdődnek az előkészületek Jézus keresztre feszítéséhez: sebekkel borított, lázas testéről lerángatják ruháit.
Mily keserűség tölthette el az Üdvözítőt! De érted elviseli. Neked akar erőt adni ahhoz, hogy testedet megőrizhesd tisztán, szentül. Vezekel az emberekért, akikben nincs szemérem, akiknek nem szent az emberi test.
Uram, még ruháidtól is megfosztottak. A szemérmedet sértő pőreséggel is vezekelsz.
Tarts távol testemtől minden bűnös gerjedelmet! Taníts meg arra, hogy testemben a Szentlélek templomát tiszteljem, s megvédjen minden megszentségtelenítéstől! Mindig a szellem és a te kegyelmed munkálkodjon benne! Kerülni fogom a kényelemhez való túlzott ragaszkodást. A te kedvedért kész vagyok a lemondásra: megtagadok magamtól olyasmit, ami testemnek kedves, kellemes. Segíts ebben, Uram!


XI. állomás - Jézust a keresztre szegezik
Most a legszörnyűbb következik számára: a hóhérok keresztre szegezik testét. Krisztus kínjai kimondhatatlanok. Pedig hányszor találhatott volna a maga számára nyugalmas helyet a meghaláshoz. Most egyedül kell megküzdenie azzal a keserűséggel, hogy ki van szolgáltatva durva lelkű emberek kénye-kedvének! Így adott példát, hogy te is készségesen vállald, ha a szenvedést társtalanul, magányosan kell elviselned.
Uram, mindenedet elvették. Most elhagyatva fekszel a keresztfán...
Uram, taníts meg a lemondásra! Tudjak egyszerű, szegény és igénytelen lenni! Ha szenvednem kell, ne kürtöljem világgá. Veled, megfeszített Üdvözítőmmel együtt akarom gyötrelmemet elviselni s fölajánlani a magam és mások bűneiért.


XII. állomás - Jézus meghal a keresztfán
Az Úr most hozza legvégső áldozatát, amely minden eddigit felülmúl és betetőz: három, kínokkal teli órán át viaskodik a halállal. S ekkor kiadja lelkét. Utolsó szavai a mennybe szállnak, az Atyához, akinek akaratát most teljesítette. Az engedetlenség által jött az eredeti bűn a világra, s most az engedelmesség által jön el az emberek üdvössége. Ennél világosabban és határozottabban nem tudta volna az Üdvözítő kinyilvánítani és tudtodra adni, hogy miért követel tőled engedelmességet, amely a te megszentelésedre szolgál. Engedelmeskedj, és megszabadulsz minden szenvedélytől!
Uram, kereszted lábánál állhatatosan kérlek, ajándékozz meg engem az őszinte és derűs engedelmesség lelkületével! S ha nehéz meghajolnom, pillantsak szent keresztedre, s jusson eszembe a te gyermeki engedelmességed mennyei Atyád iránt.
Engedelmeskedni akarok a te parancsaidnak, egyházadéinak, püspökeid, papjaid parancsainak. Azáltal akarok örömet szerezni szüleimnek, elöljáróimnak, hogy az ő parancsaikat is pontosan és hűen megtartom.
Fogadd el engedelmességemnek ezt az áldozatát, és egyesítsd kereszthalálodnak, megváltásod művének gyümölcseivel!


XIII. állomás - Jézus testét leveszik a keresztről
Mária a szíve mélyéig átérezte az Úr szenvedését. Most legelső gondja, hogy Fia számára méltó nyughelyet keressen. Ekkor jön Arimateai József, leveszi Jézus testét a keresztről, és Mária ölébe helyezi. Mária még egyszer anyai karjai között tarthatja Üdvözítőjét. Szája nem nyílik szóra, de szíve most is azt mondja: Lásd, én az Úr szolgálólánya vagyok, legyen nekem a te szavad szerint! Ez az Isten akaratában való igazi megnyugvás.
Uram, ha hitem erősebb volna, nem lennék oly türelmetlen. Mária a benned való hitből merítette nyugalmát. Hadd tanuljak tőle csendes alkalmazkodást, ha bajt, szerencsétlenséget küldesz rám! Nem morogva, panaszkodva akarom parancsaidat fogadni, hanem szívesen, türelemmel, kitartással igyekszem teljesíteni akaratodat.


XIV. állomás- Jézust a sírba teszik
Csak néhány hűséges híve viszi az Úr testét a sírhoz. Csend van, fájdalmas némaság. Szomorú ez a menet, de a béke lebeg fölötte.
Az áldozat befejeződött, nemsokára itt a húsvét. Eljön egyszer az a nap, amikor téged is sírodhoz kísérnek, amikor számodra is vége lesz a kemény harc idejének.
Ne félj ettől a naptól! Ha végigjártad az élet keresztútját az Üdvözítővel, ő megragyogtatja előtted a húsvéti hajnal boldogító fényességét!
Uram, most vége keserű szenvedésednek! Itt nyugszol a sírban. De hamarosan felvirrad dicsőséged napja, amikor a bűn, a halál és a pokol fölött aratott győzelmed nyilvánvaló lesz.
Az én keresztutam végén is boldog örökkévalóság vár a mennyben, amelyet te ajándékozol nekem. Erősíts meg, hogy tartsak ki ezen az úton, amelyen te haladsz előttem kereszteddel, s a zászlót, amelyen királyságod felségjelvénye, a szent kereszt tündököl, soha cserbe ne hagyjam!

Elsőpénteki ifjúsági szentségimádás

Keresztvetés


Ének: (közben szentségkitétel)
Szent vagy, Uram szent vagy,
Minden fölött szent vagy,
Jézus kenyér színében,
Az Oltáriszentségben.
Térdet, fejet hajtok,
Néked áldást mondok,
Hiszem, itt vagy valóban,
E nagy Szakramentomban.


Letérdelünk

Üdvözlégy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelenlévő Isteni Felség, Isten és ember, Krisztus Jézus! Minden áldás élő kútfeje, menny és föld Ura, Istene; akit az angyalok – mint odafenn az egekben – úgy imádnak az Oltáriszentségben. Én is, méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent Felségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy Te, mennyei Felség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az Oltáriszentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség e szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen.


Ének (állva)
|:Ó halld meg Uram, ó halld meg imám: Hívlak, jöjj, válaszolj!
Ó halld meg Uram, ó halld meg imám: Jöjj, és figyelj reám!:| 2x

Letérdelünk
1.
Szent vagy, egyetlen Úristen,
ki csodákat művelsz.

Erős vagy, nagy vagy, fölséges vagy,
te vagy a mindenható király,
Szentséges Atya, ég és föld királya.

Hármas és egy Úr vagy, istenek Istene,
te vagy a jó, minden jó, a legfőbb jó,
az Úr, az élő és igaz Isten.

Te vagy a szerelem, a szeretet;
te vagy a bölcsesség,
te vagy az alázat,
te vagy a türelem.
te vagy a szépség,
te vagy a kedvesség,
te vagy a biztonság,
te vagy a megnyugvás,
te vagy az öröm,
te vagy reményünk és vígasságunk,
te vagy az igazságosság,
te vagy a mértékletesség,
te vagy a minket egészen betöltő gazdagság.

Te vagy a szépség,
te vagy a kedvesség,
te vagy védelmezőnk,
őrállónk és oltalmazónk;
te vagy az erősség, te vagy az enyhülés.

Te vagy a reményünk,
te vagy a hitünk,
te vagy a szeretetünk,
te vagy minden édességünk,
te vagy a mi örök életünk:
Nagy és csodálatos Úr,
mindenható Isten, irgalmas üdvözítő.

Ének (állva)
|:Jézus életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm.
Benned bízom, Te vagy az Úr, már nincs mit félnem,
mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz.:|

Letérdelünk
2.
Drága Jézusom !

Most Szent Pál szavai jutnak eszembe
" Legyen akkora hitem,hogy hegyeket mozgassak,
ha szeretet nincs bennem, mit sem ér " ( 1 Kor.13,2)
Segíts, hogy szeressem felebarátaimat,
a hogy szeretetem egyre érettebb legyen
Vegyem észre, ha körülöttem segítségre szorulnak embertársaim.
Önzetlenül nyújtsam feléjük segítő kezemet,
S ha mással nem tudok segíteni, legalább egy
jó szó, egy mosoly mindig kerüljön tarisznyámból....
Segítsem elvezetni embertársaimat is a szeretethez, mint a boldogság forrásához '
Tanúságtételemmel próbáljam erősíteni ,
hogy erőt merítsenek a nehézségek leküzdéséhez.
Add,hogy Téged szolgáljalak,
A szenvedő emberekben Téged lássalak. AMEN

Ének (állva)
|:Ahol szeretet és jóság, ahol szeretet, ott van Istenünk.:| 2x

Letérdelünk
3.
Atyám, Rád hagyatkozom: tedd velem azt, ami Neked tetszik. Bármit teszel is velem, megköszönöm. Kész vagyok mindenre, elfogadok mindent, csak akaratod teljesedjék bennem és minden teremtményedben.
Semmi mást nem óhajtok, Istenem!
A szeretet sürget, hogy egészen Neked adjam magamat, hogy fenntartás nélkül kezedbe helyezzem életemet - határtalan bizalommal.
Mert Te vagy az én Atyám. Ámen.

Ének (állva)
|:Áldott légy, Uram, szent neved áldja lelkem,
Áldott légy, Uram, mert megváltottál már.:|

Letérdelünk
4.
Uram Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk felajánlja magát szentséges Szívednek. Sokan még nem ismertek meg, mások parancsaid megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit legszentebb Szívedre. Légy királya, Urunk, nemcsak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy mihamarabb visszatérjenek az atyai házba és éhen-szomjan el ne pusztuljanak. Légy királya azoknak is, akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás választott el. Hívd vissza őket az igazság szolgálatára és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, Egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden népnek békét és rendet. Tedd, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék: Köszöntsük az isteni Szívet, amely által üdvösségünk támadt; dicsértessék és áldassék mindörökké. Ámen.

Ének (állva)
|:Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj:
ha tiéd Isten, tiéd már minden.
Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj: elég Ő néked.:|

Letérdelünk
5.
IMA AZ IFJÚSÁGÉRT
Az előimádkozott részre feleljük: Imádunk Téged, Jézus!
Mindig az ifjúság a nemzet jövője.
Mária, Szűzanyánk őket óvja, védje.
Mondjunk nemet végre a hitetlenségnek,
Mely végét jelentheti a magyar nemzetnek.
Kérjük a jó Istent, adja meg kegyelmét,
és mentse meg a rossztól az ifjak lelkét.
Értsék meg végre: a pénz csak átok,
mely romlásba viszi az egész világot.
Ne a pénzt szeressük, az a Sátán lelke,
ez már a világot többször tönkretette.
Nagyon sokan vannak, akik ennek élnek,,
Ők azok , akik lelkileg igazán szegények.
Imádunk Téged, Jézus!
Krisztus feláldozta magát a kereszten,
hogy figyelmeztessen, s a bűntől megmentsen.
Ne szégyelljétek soha Jézust, a hitet,
mindenütt bátran vessetek keresztet.
Mindig keressétek Krisztust, a Megváltót,
buzgón olvasva az evangéliumot.
Nála van az élet: ő az út, igazság,
Ezért fontos az ima és a hitoktatás.
Szeressétek ifjak az eukarisztiát,
A szentmisét és a kereszt áldozatát.
Szívünkbe jön a szentáldozásban,
Így segít az életben és a tanulásban.
Imádunk Téged, Jézus!

Jézus velünk él, ő a szeretet, jóság,
nélküle nem lehet se család, se ország!
Ne féljetek a gonoszt elutasítani
s a hittagadókkal mindig szembeszállni
Ehhez szükséges az akarat és a hit,
Jézust keressétek, ő csak jóra tanít.
Valljátok meg Jézust imával és hittel,
éljetek benne szívvel és lélekkel.
Imádunk Téged, Jézus!

Az ifjúságért mind felelősek vagyunk,
hogy most nekik milyen nevelést adunk.
Iskola s a család ha nem együtt halad,
a vallásos nevelés akkor elmarad.
Ez az ifjú lelkét tönkre is teheti,
hivatását akkor nem tudja vállalni.
Nem lesz család, se hit-remény-szeretet,
Ez veszélybe sodorja az egész nemzetet.
Hit nélkül az ember tehetetlen, semmi,
a nehézségek előtt meg fognak torpanni.
Imádunk Téged, Jézus!
Nem tudnak tanulni, életre készülni,
mert nincs ott az Isten, nincs akiben bízni.

Anyák, a gyermekeket vigyétek templomba,
mielőtt bekerül ő az iskolába!
Tanulja meg korán, hogy a templom a fontos,
csak így lehet később a gyermek vallásos.
Diszkóba járni és munka nélkül élni,
ha csak ezt látja, bajba fog kerülni.
Ne utánozzák a bűnös nyugatot,
mely lelküknek csak árt, és nem hozz semmi jót.
Vallás és hit nélkül majd oda juthatnak,
hol úr az erkölcstelenség és erőszak.
Imádunk Téged, Jézus!

Az ifjúságért könyörgünk Istenünk,
add:legyen vallásos, erkölcsös életük.
Imádkozzanak és kérjék a Szentlelket,
Adjon hitet, erőt, vallásos életet.
Imádunk Téged, Jézus!

Ének (állva)
|:Irgalmas Istenünk jóságát mindörökké éneklem!:|2x

Letérdelünk
6.
Az előimádkozott részre feleljük: Kérünk téged, hallgass meg minket!
A Te kezedben van szívünk Uram, Kérünk téged, hallgass meg minket!
Gyújtsd fel a lomhákat, Kérünk téged, hallgass meg minket!
Vezesd vissza az eltévelyedetteket, Kérünk téged, hallgass meg minket!
Világítsd meg a vakokat, Kérünk téged, hallgass meg minket!
Lágyítsd meg hajthatatlanokat, Kérünk téged, hallgass meg minket!
Bátorítsd meg a habozókat, Kérünk téged, hallgass meg minket!
Tanítsd meg a tudatlanokat, Kérünk téged, hallgass meg minket!
Gyarapítsd bennünk a hitet. Kérünk téged, hallgass meg minket!
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját, Kérünk téged, hallgass meg minket!
S újra és újra kérlek,
Add, hogy szereteted gyarapodjék, Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy ez az isteni láng
Eméssze föl viszálykodásainkat! Kérünk téged, hallgass meg minket!

Ének (állva)
|:Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, remélj és bízz benne, jó az Úr.:|


Letérdelünk
7.
"Ahhoz, hogy nekem tessél, nem kell nagytudásúnak lenned, megelégszem azzal, ha nagyon szeretsz! Szólj tehát egészen egyszerűen hozzám, úgy, ahogyan legközelebbi barátoddal beszélgetnél.
VALAKI ÜGYÉBEN SZERETNÉL KÉRNI TŐLEM VALAMIT?
Nevezd a nevén az illetőt, s mondd, mit tegyek érte. Kérj sokat - ne szerénykedj!
Beszélj egyszerűen és őszintén előttem a szegényekről; azokról, akiket vigasztalni akarsz; a betegekről, akiket szenvedni látsz; az eltévelyedettekről, akiket a helyes úton szeretnél tudni! Szólj előttem mindegyikért legalább egy szót.
ÉS NEKED MAGADNAK NINCS SZÜKSÉGED VALAMILYEN KEGYELEMRE?
Készíts egy listát mindenről, amit szeretnél, gyere és olvasd fel itt a jelenlétemben.
Valld meg őszintén, ha esetleg büszke, öntelt, állhatatlan vagy… és kérjed, hogy jöjjek segítségedre, amikor fáradozol, hogy megszabadulj ezektől a tulajdonságaidtól. Ne szégyelld magad! Sok megigazult és szent van az égben, akiknek ugyanezek voltak a hibáik. Ők azonban alázatosan kértek engem… és ezután fokozatosan úrrá lettek hibáikon.
És ne restelld olyasmihez kérni a segítségemet, mint egészség, munkaköri vagy tanulmányi siker. Mindezt megadhatom és meg is adom neked mindaddig, amíg hasznodra vannak, és nem veszélyeztetik üdvösségedet. Kérj tőlem bátran ilyesmiket is!
Mire van éppen ma szükséged? Mit tehetek érted?
Ha tudnád, milyen nagyon szeretnék segíteni neked! VAN VALAMI AKTUÁLIS TERVED? Beszélj nekem róla! Mi foglalkoztat, milyen gondolataid vannak? Mit tehetek a kedvedért testvéreid, családod, munkatársaid, vezetőid érdekében? Te mit szeretnél tenni értük?
És a kettőnk kapcsolata? Él benned a vágy az én dicsőítésemre?
Biztos vannak olyan barátaid és ismerőseid, akik nem ismernek engem. Szeretnél-e értük is tenni valamit?
Mondd, mi kelti fel ma különösen a figyelmedet? Mi az, ami után nagyon-nagyon áhítozol? Milyen eszközeid vannak kívánságod teljesítéséhez?
Panaszold el, ha kudarcok érnek, s én majd megnevezem sikertelenséged okát. Nem akarsz a magad számára megnyerni engem?
Én ura vagyok a szíveknek, és szelíden terelgetem őket a nekem tetsző útra anélkül, hogy korlátoznám szabadságukat.
ELSZOMORODTÁL VAGY ROSSZ A KEDVED?
Mondj el minden apró részletet arról, ami elszomorít.
Ki bántott?
Ki az, aki megsértett?
Ki nem volt rád tekintettel?
Oszd meg velem a gondolataidat, s hamarosan látni fogod: az én példám szerint mindenkinek meg tudsz bocsátani, minden sértést el fogsz felejteni. Jutalmul vigasztalást nyersz majd.
Félelmeid vannak? Bizonytalanságok gyötörnek? Vesd magad gondviselő karjaim közé! Veled vagyok, az oldaladon állok! Mindent látok, mindent hallok, s egyetlen pillanatra sem hagylak magadra.
Azt tapasztalod, hogy akik korábban kedveltek, most elhanyagolnak, elfelejtettek, vagy távol tartják magukat tőled, bár erre nem adtál okot?
Könyörögj értük, s én majd visszahozom őket a te oldaladra - amennyiben nem válnak üdvösséged kárára.
SZERETNÉD-E MEGOSZTANI VALAMI ÖRÖMÖDET VELEM?
Miért nem osztozol velem az örömeidben is, hiszen a barátod vagyok?
Meséld el nekem, hogy az utolsó látogatásod óta mi volt az, ami enyhítette bánatodat, ami megvigasztalt! Talán kellemes meglepetésben volt részed, esetleg jó híreket kaptál, leveled érkezett, vagy a vonzalom valamilyen jelét vetted? Lehet, hogy sikerült egy reménytelennek tűnő helyzetből kilábalnod, vagy valami nehézségen úrrá lenned?
Ez mind az én művem.
Ne mondj egyebet, egyszerűen csak annyit: Köszönöm, Atyám!
SZERETNÉL NEKEM MEGÍGÉRNI VALAMIT?
A szíved mélyén olvasok. Az embereket könnyű megtéveszteni, Istent azonban nem lehet.
Légy hozzám teljesen őszinte. Eldöntötted magadban, hogy a bűnre csábító alkalmakat elkerülöd: hogy nem veszel a kezedbe olyan könyveket, nem nézel olyan műsorokat, amelyek a fantáziádat felkavarják? Elhatároztad, hogy kerülöd az olyan embert, aki összezavarhatja a lelki békédet?
Voltak, akik megbántottak,akik elkövettek valamit ellened, és mostanáig nehezteltél rájuk. Ugye megpróbálsz újra engedékeny és megbocsátó lenni?
Jól van. Most vissza fogsz térni megszokott foglalatosságaid helyére, a munkádhoz, a családodhoz vagy a tanuláshoz. De ne felejtsd el az az időt, amit itt kettesben töltöttünk! Amennyire tőled telik, törekedj a csendre, a szerénységre, a belső mélyülésre, a felebaráti szeretetre.
Szeresd Anyámat, aki a tiéd is!
Gyere újra, szeretettel még jobban feltöltött szívvel! Készülj fel arra, hogy lelkem még jobban átjárhasson.
Ha így lesz, akkor Szívemen minden nap új szeretetre, új jótéteményekre, új vigaszokra fogsz találni."


Ének (állva)
|:Gyújts éjszakánkba fényt, hadd égjen a soha ki nem alvó tűz, a ki nem alvó tűz!:| 2x


Letérdelünk
Az ének után a szertartást vezetô mondja:
V.: Mennyei kenyeret adtál nekik (H. i. Alleluja).
H.: Amely minden gyönyörűséggel teljes (H. i. Alleluja).

Könyörögjünk!
Rövid csend után folytatja:
Urunk, Jézus Krisztus,
te ebben a csodálatos szentségben
kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk.
Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk,
hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük!
Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

Mindnyájan felelik:
Ámen.
Megtömjénezheti az Oltáriszentséget.
Majd térdelve mondhatja az alábbi engesztelô imádságot is:

Engesztelésül a káromkodásokért és istentelen beszédekért mondjuk:

Áldott legyen az Isten.
Áldott legyen az ô szent neve.
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és
valóságos ember.
Áldott legyen Jézus szent neve.
Áldott legyen Jézus szentséges Szíve.
Áldott legyen Jézus drága szent Vére.
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
Áldott legyen a Szűz és Istenanya, Mária.
Áldott legyen az ô szeplôtelen fogantatása.
Áldott legyen a Boldogságos Szűz dicsôséges mennybevétele.
Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz tisztaságos Jegyese.

Áldott legyen Isten az ô angyalaiban és szentjeiben. Ámen.


A szertartásvezetô ezután áldás nélkül visszaviszi ôrzési helyére az Oltáriszentséget.Ének
Imádlak, nagy Istenség,
Test s vér, titkos
mély Szentség, Leborulva.
Itt van Isten s emberség,
Véghetetlen nagy Fölség
Föláldozva.

Üdvözlégy, te szent manna!
Ennél többet ki adna?
Nincs mód benne.
Ez az égi nagy Jóság,
A teljes Szentháromság
Nagy kegyelme.

----------------------------------

WASS ALBERT: VIRÁGTEMETÉS
Kolozsvár, 1927
Annak, aki velem temetett.
ELŐHANG
Volt egyszer egy ember, aki az ő háza udvarán oszlopot épített az ő Istenének. De az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, hanem ezer, meg ezer apró csillámló homok-szemcséből, és a homok-szemcséket köddel kötötte össze.
És az emberek, akik arra járva látták, nevettek rajta és azt mondták: bolond.
De az oszlop csak épült, egyre épült, mert az ember hittel a szívében építette az ő Istenének.
És amikor az oszlop készen állott, az emberek még mindig nevettek és azt mondták: majd a legelső szél összedönti.
És jött az első szél: és nem döntötte össze.
És jött a második szél: és az sem döntötte össze.
És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze, hanem mindegyik szépen kikerülte az oszlopot, amely hittel épült.
És az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesúgtak és azt mondták: varázsló. És egy napon berohantak az udvarára. és ledöntötték az ő oszlopát.
És az ember nem szitkozódott és nem sírt, hanem kiment megint az ő udvarára és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő Istenének.
És az oszlopot most sem faragta márványból, sem nem építette kőből, hanem megint sok-sok apró homok-szemcséből és a homok-szemcséket köddel kötötte össze.
Szentgotthárd, 1926. november 14.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

MAGÁNYOS VOLTAM…

.

Magányos voltam, nem volt barátom, nem vonzott semmi cél.

Ki értett volna? Magamban jártam. Mindenki épp így él.

De jött sok jó barát-gyere és örülj!

Nem ismertek magányt - gyere, érted vagyunk itt!

.

Ref.: Gyere, jöjj (élj)mivelünk, tiéd az örömünk - jöjj!

Ha közös az erőnk, kivirul ez a föld - jöjj!

.

Kerestem folyton a boldogságot, de nem találtam én.

Magányos voltam, homályban éltem, nem ért el semmi fény.

De mondd el, hogy mi bánt! Gyere, jöjj velünk!

A visszhangod gyanánt gyere, minket fogadj el!

.

Ref.: Gyere, éljmivelünk...

Magányom elszállt, kitárta házát az Úr, az új barát!

Meghívott Jézus, kigyújtja fényét, hogy adjam még tovább!

Jézus a jó barát-gyere és örülj!

Nem ismerünk magányt, gyere, érted vagyunk itt!

.

Ref.: Gyere, éljmivelünk...

.

vv.

___________________________________________________________________________

A szebbik "NEM!"

.

Mondhattad volna: "Takarodj!

Nincs szükségem szép szavakra,

Tudom magamról, szép vagyok,

Szíved csak tarlót aratna."

.

Mondhattad volna: "Elég volt!

Meguntam már, hogy társ legyek,

Szerelemnél több kell nekem,

Élni vágyom, de nem veled!"

.

Mondhattad volna: "Ott van Ő!

Egy befutott, sikeres srác,

Te nulla vagy hozzá képest,

Erre gondolj, ha ilyet látsz!"

.

De Te azt mondtad: "Köszönöm

A millió boldog percet,

Hála minden kedves szóért,

Mit szíved szívemnek szerzett.

.

Hála a csöndes csókokért,

Védő karod rejtekéért,

Hála a halk titkok miatt,

Miket csak ez a két szív ért.

.

E két szív most váljon külön,

S ne gyűlöljék egymást soha,

Úgy, mint egykor, jóbarátként

Induljon mindkettő tova!"

.

Így búcsúztál, és azóta

Utamat egyedül járom,

De boldog vagy most, azt hiszem,

S csak ez számít, minden áron ...

.

Mert fél szemem érted sír most,

De nevet is az egyik szem ...

Elmentél, ez szörnyen kínoz,

Mégis ez volt a szebbik "Nem!"

Bender Máté

.

.

.

.

.

Várom az ifjúság ötleteit, írásait...

Az oldal szerkesztés alatt...


A honlap üzemeltetője a Nyírszőlősi Római Katolikus Egyházközség. A honlap karbantartója: Hódi Miklós (hodi@t-online.hu) E-mail címünk: nyirszolosromkat@gmail.com
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu